Tom Mergaerts,
CEO

Boodschap van de CEO

en jaar waarin grote stappen gezet werden

Ik schrijf deze korte inleiding tijdens een van de meest uitzonderlijke periodes van onze generatie. Een inleiding met een nabeschouwing over 2019, inmiddels wat achterhaald.

2019 was op vele vlakken een jaar waarin grote stappen gezet werden in de commerciële ontwikkeling van het dienstenaanbod naar onze leden. De productie van de portaalsite Amonis nam een snelle start. En dankzij de uitbreiding van het productaanbod dat we via Amonis BV kunnen aanbieden, hopen wij onze leden oplossingen te kunnen bieden voor de verschillende aspecten van hun behoeften.

2019 was over het algemeen een goed jaar met een toename van het incasso en een stijging van het aantal leden dankzij een uitstekend commercieel team.

In tweede instantie werden de voorbereidende stappen gezet voor een project om documenten in het pensioenbeheer te digitaliseren. Deze stappen zullen worden gevolgd door de implementatie van een CRM-tool (Customer Relationship Management) in de loop van 2020. De communicatie naar de leden zal zo via verschillende kanalen kunnen verlopen en zal volledig gebaseerd zijn op de voorkeur van elk lid.

Op het vlak van de beleggingen werd een nieuwe portefeuille geopend met beleggingen in genoteerde infrastructuuraandelen. Dit zijn beleggingen in infrastructuur maar met als belangrijkste kenmerk dat ze verhandelbaar zijn op een beurs. Liquiditeit van de beleggingen blijft een vaste waarde in onze beleggingsprincipes maar brengt mogelijk wat meer volatiliteit met zich mee. Iets dat we goed kunnen beheren. Deze volatiliteit was merkbaar in de laatste maand van 2018.

Begin 2019 herstelden de markten zich vrij snel en 2019 ontpopte zich uiteindelijk als een van de beste beursjaren van het afgelopen decennium. Het rendement van 2018 werd hierbij ruimschoots gecompenseerd en Amonis kon het jaar met mooie cijfers afsluiten. Het bleek evenwel een jaar te zijn met een sluimerende nieuwe vijand.

De eerste maanden van 2020 gingen door op het elan van 2019, tot steeds duidelijker werd dat Covid-19 geen fait divers zou worden. Met de expansie van het virus in China en de eerste besmettingen overal elders ter wereld werd duidelijk dat deze pandemie een nieuwe uitdaging voor de samenleving zou betekenen.

En dus ook voor Amonis. Covid-19 heeft de manier waarop we dagelijks werken op de proef gesteld. Nog voor de lockdown een verplichting werd, ging Amonis over op een scenario van telewerk en minimale kantoorbezetting met behoud van de continuïteit. Hierbij ging de grootst mogelijke aandacht uiteraard naar de veiligheid van onze medewerkers en van onze leden. En dit bleek mogelijk voor een langere periode. Positief is dat we uit deze situatie leren dat vele verplaatsingen niet nodig zijn, en dat de technologie ons in staat stelt om ons te verdiepen in de richting van een duurzame arbeidsorganisatie.

We hebben de principes van duurzaam beleggen of ESG (sociale, ethische en milieuaspecten) verder uitgerold, met als doel de portefeuille in 2020 bijna volledig volgens deze principes te laten draaien. Duurzaamheid is niet alleen binnen de beleggingen een belangrijk punt. Duurzaamheid zal ook binnen Amonis een belangrijker thema worden de komende jaren. Allen moeten we trachten onze manier van werken aan te passen om een duurzamer geheel te vormen.

Stefaan Van Pelt,
Chief Financial Officer

Dominique Beckers,
Chief Operations Officer

Veekash Fakun,
Chief Sales Officer

Stefaan Van Pelt,
Chief Financial Officer

Dominique Beckers,
Chief Operations Officer

Veekash Fakun,
Chief Sales Officer

Operationele directie

De vier kerntaken van onze operationele dienstverlening: het databeheer, de producten, de instrumenten en de mensen

Hoe kunnen wij vanuit de operationele uitvoering op de best mogelijke wijze ten dienste staan van onze leden? Die vraag beantwoorden wij graag in het Verslag van de directie vanuit de vier kerntaken van onze operationele dienstverlening: het databeheer, de producten, de instrumenten en de mensen.

Wat databeheer betreft waren de uitdagingen in 2019 niet anders dan de vorige jaren en kunnen wij spreken van een zekere continuïteit. De aanvoer van data komt ondertussen niet enkel meer van onze leden of van de begunstigden, maar ook van diverse officiële instanties. Een goed beheer van deze gegevens, in een tijdperk van digitalisering, bescherming van de privacy en fraude met persoonsgegevens, is een van de belangrijkste taken van de afdeling Operations, ondersteund door adequate ICT-diensten.

Onze pensioenproducten en de sociale voordelen RIZIV hebben in 2019 enkele wijzigingen ondergaan. Het beheer van de contracten gewaarborgd inkomen bleef stabiel. We hebben onze aandacht vooral gericht op de medische en administratieve controleprocedures.

Het proces van digitalisering van onze managementtools hebben we voortgezet en de automatisering van de procedure voor het aanvragen van de sociale voordelen RIZIV begeleid. Meer in het algemeen is de digitalisering in een stroomversnelling gekomen met de maatregelen als gevolg van de pandemie in het eerste kwartaal van 2020.

Tot slot kan een organisatie alleen een efficiënte en optimale service bieden als ze kan vertrouwen op competente medewerkers. En als zij zich realiseert dat investeren in menselijk kapitaal een essentieel onderdeel is van haar succes

.

Dominique Beckers, Chief Operations Officer

Commerciële directie

2019 was een jaar met mooie realisaties waar we trots op mogen zijn

Toename van de cashflow, mooie prestaties voor het tweede jaar op rij voor onze VAPZNP (Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen actief als Natuurlijk Persoon), aansluiting van vele jong-afgestudeerden, een succesvol verloop van de bijeenkomsten voor onze toekomstig gepensioneerden, … om er maar een paar te noemen. Maar op het moment dat ik deze regels schrijf, worden mijn gedachten en beschouwingen geleid door de gebeurtenissen van het moment: de grote Covid-19 crisis. En, in plaats van de verwezenlijkingen van Amonis, wil ik hier de medische beroepen onder de aandacht brengen.

Ik bewonder de zorgverleners die dag en nacht vechten om de zieken te verzorgen, onder moeilijke omstandigheden en met gevaar voor eigen gezondheid. Namens de Commerciële Directie bedank ik hen voor hun toewijding. Ik wil ook mijn solidariteit betuigen met alle beroepen die hun professionele activiteit hebben moeten onderbreken, een moeilijke beproeving en, soms, met zware gevolgen.

Persoonlijk probeer ik het positieve te zien en te leren uit deze situatie, in het bijzonder over het aanpassingsvermogen van de mens. Vaak wordt “terughoudendheid/weerstand” voor verandering aangehaald, maar nu heeft ons vermogen om te reageren, onze wendbaarheid zich bewezen. In enkele dagen tijd hebben onze teams zich georganiseerd met nieuwe digitale tools (telewerken, videoconferencing, webinars, …) en hebben ze zich ingespannen om onze leden volgens dezelfde kwaliteitsnormen te dienen. Gefeliciteerd aan het hele team.

Tijdens deze moeilijke periode is het een opluchting om te kunnen rekenen op een solide en solidaire partner. Solide omdat Amonis, ondanks alle turbulenties van de laatste jaren (crisis lage rente, Covid-19-crisis, …), haar leden een netto totaal rendement kan bieden dat zich -opnieuw- onderscheidt en waarmee we tot de besten op de markt behoren. Solidair, door ons model als “niet-commercieel” bedrijf, gericht op haar leden aan wie zij haar winst herverdeelt , en niet op het maximaliseren van de winst voor de aandeelhouder.

Ik dank onze leden, aan wie Amonis toebehoort, en zonder wie dit model niet zou kunnen bestaan. U kunt op ons rekenen.

 

Veekash Fakun, Chief Sales Officer

Financiële directie

2019 sloot af met beurswinst

2019 werd – net als de voorgaande jaren – gekenmerkt door een hoge volatiliteit op de markten, maar in tegenstelling tot 2018 sloot het jaar af met beurswinst. Amonis tekende een uitstekend nettorendement op van 9,24%. Dit positieve rendement was vooral toe te schrijven aan het rendement van de groeiportefeuille (+18,17%), maar ook de LDI-portefeuille rendeerde met +5,03% meer dan behoorlijk. De indekking van het wisselrisico woog in 2019 op het resultaat. Het jaarlijks rendement over een periode van 10 jaar bedraagt 5,69%. Ook het rendement toegekend aan de leden blijft over langere periodes bij de beste van de markt.

Het aantal pensioenopnames daalde met zo’n 5,5% tot een bedrag van 82,4 miljoen euro. Het totale incasso (pensioenbijdragen en gewaarborgd inkomen) steeg met 2,81% tot 91,9 miljoen euro. Ook dit jaar was het vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon of VAPZNP de voornaamste driver voor de stijging van dit incasso (+179,4%), maar ook de persoonlijke bijdragen VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) kenden een stijging (+1,89%). De premies gewaarborgd inkomen en RIZIV bleven in lijn met deze van 2018. Enkel het premie incasso voor IPT (Individuele Pensioentoezegging) daalde in 2019 (8,55%).

De werkingskosten van Amonis OFP zijn lichtjes gedaald: 8,52% van de bijdragen of 0,39% van het totale vermogen. Deze lichte daling van de kosten is waarschijnlijk van tijdelijke aard. De steeds veranderende en nieuwe regelgeving en de hieruit voortvloeiende nieuwe vereisten, kunnen in de komende jaren mogelijks leiden tot een lichte toename van de kosten.

Het eigen vermogen steeg in 2019 tot 282,3 miljoen euro. Hierdoor steeg de dekkingsgraad (LTV) van 106,63% in 2018 tot 111,96% in 2019. De dekkingsgraad van de solvabiliteitsmarge bedroeg eind 2019 425%.

Tijdens het eerste kwartaal van 2020, vooral in de maand maart, hebben de markten geleden onder de gevolgen van de Covid-19 crisis. De daling van de markten deden de goede resultaten van 2019 verdampen, maar de buffers bleven solide. Op het dieptepunt (half maart) bedroeg de dekkingsgraad (LTV) 104,64% waarbij de dekkingsgraad van de solvabiliteitsmarge nog steeds 225% bedroeg. Amonis volgt de situatie op de voet maar hoe dan ook belooft 2020 een apart jaar te worden.

Op het gebied van IT wordt het beleid van modernisering verdergezet. Deze inspanningen zal Amonis nog een aantal jaren moeten voortzetten om de dienstverlening aan haar leden nog verder te verbeteren en om een antwoord te bieden aan de nieuwe wetgeving en rapporteringsvereisten.

 

Stefaan Van Pelt, Chief Financial Officer

Version FR