Tom Mergaerts,
Chief Executive Officer

Boodschap van de CEO

Een jaar vol onverwachte gebeurtenissen

2022 werd alweer een jaar met onverwachte gebeurtenissen met een historisch karakter. Meest tot de verbeelding sprekend is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Rusland zet hiermee een nieuwe stap van agressie na de annexatie van de Krim in 2014. De economische en financiële strafmaatregelen die de vrije wereld tegen Rusland nam, zijn mogelijk niet efficiënt om de agressie te stoppen. Toch moet het eindigen van het menselijk leed hier de prioriteit krijgen.

Het effect van deze oorlog op de wereldeconomie is natuurlijk sprekend, met ook vooral een supplementair effect op de energieprijzen die de hoogte in schoten. Het werd pijnlijk duidelijk dat de waarschuwing gegeven door de vorige Amerikaanse president Trump, dat Europa te afhankelijk is van Russisch gas, meer serieus genomen had mogen worden. De stijging van de energieprijzen is echter niet volledig te wijten aan de Russisch-Oekraïense oorlog, daar deze al begonnen te stijgen in het derde kwartaal van 2021. Het effect is wel versterkend op de hoge inflatie die we eind 2021 al zagen. De inflatie in 2022 is een tweede historische gebeurtenis omdat deze een recordhoogte bereikte in 40 jaar. De geharmoniseerde consumptieprijsindex klokte af op een stijging van meer dan 10% op één jaar, wat iedereen gemerkt zal hebben aan de sterke toename van nagenoeg alle prijzen.

De gevolgen op de beleggingsresultaten geven uiting van deze gebeurtenissen. Alle markten kenden grote dalingen, iets waar Amonis ook gevoelig voor was en zich reflecteert in het behaalde rendement. Het investeringsmodel van Amonis is echter op deze situaties voorzien, waardoor het financiële evenwicht op geen enkel moment in het gedrang is gekomen.

Inflatie is waarschijnlijk één van de grootse bedreigingen voor elk spaarsysteem. Vrijwaren van koopkracht is zeker bij pensioenopbouw een belangrijke doelstelling, al is dit niet eenvoudig. Amonis is dan ook verheugd dat de toegekende rendementen tijdens de afgelopen 10 jaar de inflatie overstijgen, en bijgevolg de koopkracht -ook in 2022- konden vrijwaren. Toch zal de inflatie een belangrijke uitdaging blijven in de eerstkomende jaren.

Veranderende wetgeving blijkt nog steeds de grootste onzekerheidsfactor te zijn en te blijven. De veranderingen aan de wetgeving m.b.t. de wettelijke pensioenen van zelfstandigen hebben een grote negatieve impact op de berekening van de fiscaal aftrekbare pensioenbijdragen voor de producten IPT (Individuele Pensioentoezegging) en POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen). Met als gevolg een grote daling in het incasso voor deze producten, niettegenstaande een groei in het aantal contracten. De mogelijke aanpassing aan de fiscale wetgeving van toepassing op de tweede pijler, welke momenteel in regeringskringen wordt besproken, kan hier nog nieuwe effecten veroorzaken.

Amonis is en blijft een stabiele organisatie met een laag personeelsverloop waardoor we de goede dienstverlening aan onze leden blijven waarborgen en waar nodig nog verbeteren. Kwaliteit is en blijft het hoofddoel van onze dienstverlening.

Commerciële directie

Sterke commerciële resultaten en uitzonderlijke voorwaarden voor onze klanten

Dit was voor Amonis een jaar met sterke commerciële resultaten en, voor onze klanten, met uitstekende financiële voorwaarden.

We hebben een aanzienlijke groei ervaren in het aantal nieuwe aansluitingen, zowel net als langer afgestudeerden, dankzij ons innovatief productaanbod en ons engagement om kwaliteitsoplossingen aan te bieden. Wij hebben ook onze partnerschappen met belangrijke spelers in de sector versterkt, waardoor wij onze klantenportefeuille hebben kunnen uitbreiden en onze positie als marktleider hebben kunnen versterken.

Ons streven naar uitmuntende dienstverlening en ons vermogen om ons aan te passen aan de veranderende regelgeving en economische omgeving hebben ook bijgedragen aan ons succes. Wij zijn er trots op onze leden uitzonderlijke financiële voorwaarden te hebben geboden, met het beste globale nettorendement (4,5%!) op onze aanvullende pensioenproducten.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze duurzame groeistrategie ook in de komende jaren zijn vruchten zal afwerpen en wij zullen hard blijven werken om onze klanten de best mogelijke producten en diensten aan te bieden. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat onze leden en partners in ons stellen, en wij zijn vastbesloten dat vertrouwen ook in de toekomst te blijven verdienen.

Tot slot zijn en blijven wij alert voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën om onze leden nog beter van dienst te kunnen zijn. We moeten er tegelijkertijd voor waken ons niet door de machine te laten overweldigen, maar haar eerder als hulpmiddel te gebruiken. Deze inleiding van de Commerciële Directie is trouwens geschreven door de kunstmatige intelligentiesoftware CHAT GPT, met enkele minieme aanpassingen. Het zet je aan het denken, nietwaar? De software had wat context kunnen toevoegen ( periode van inflatie, oorlog in Oekraïne,…), een bewijs dat emoties nog niet volledig geïntegreerd zijn. Maar dit woord getuigt tenminste van positivisme in de huidige context.

Ik dank onze leden voor hun trouw, het personeel voor hun toewijding, en ik kijk ernaar uit om met u allen te blijven samenwerken aan ons gemeenschappelijk succes.

Operationele directie

Onze leden opnieuw ontmoeten

2022 was op wetgevend vlak een uitdagend jaar. Vooral de verschillende (retroactieve) aanpassingen door de fiscus aan de 80%-regel markeren dit jaar. Amonis heeft dit voor haar leden die een lopend IPT of POZ-contract hebben, nauwgezet opgevolgd en geïmplementeerd. Vaak in een kort tijdsbestek.

Ook op het vlak van rapporteringsverplichtingen in het kader van pensioen- en overlijdensuitkeringen startte de voorbereiding en implementatie van een nieuwe aangifte die voor het eerst in januari 2023 plaatsvond. In de nabije toekomst liggen er nog dergelijke trajecten op de plank.

In 2022 ontmoetten we opnieuw onze leden. Amonis streeft er naar om er tijdens de verschillende leeftijdsfases van haar leden te zijn. In 2022 organiseerden we opnieuw onze Pensioenvergaderingen: op verschillende locaties in het land ontmoetten we onze leden die op korte termijn hun wettelijk pensioen konden opnemen en lichtten we hen in over hoe hun Amonis-contract uitbetaald wordt en hoe dit in de praktijk verloopt.

2022 was het eerste jaar na Corona waarbij we naar het nieuwe normaal op vlak van hybride werken zijn geëvolueerd. Bij elke wijziging of implementatie van een nieuw proces houden we deze nieuwe manier van samenwerken nauwlettend in het oog, zodat de service naar onze leden gegarandeerd wordt.

De focus blijft op een snelle en kwaliteitsvolle service bij aansluiting van nieuwe leden, beschikbaarheid voor vragen van bestaande leden en een vlot en transparant uitbetalingstraject indien men nood heeft aan de solidariteitsdekkingen of bij pensioenopname.

Dankzij de medewerking van onze leden en de flexibiliteit van onze medewerkers zijn we er in geslaagd om de service naar onze bestaande en nieuwe leden gestroomlijnd te laten verlopen.

Financiële directie

2022, een jaar met verschillende gezichten.

Qua investeringen was het een moeilijk jaar, zowel in aandelen als in obligaties. Obligaties kenden hun slechtste jaar in meer dan vier decennia. Het was zelfs het enige jaar in 45 jaar (sinds 1977) dat aandelen en obligaties tegelijkertijd daalden. De positieve noot bevond zich bij de alternatieve investeringen en, in mindere mate, bij de investeringen in infrastructuur. De aandelenportefeuille kende in 2022 een rendement van -16,39%, de obligatieportefeuille zonder de LDI tekende een rendement op van -8,05%, de LDI-composite portefeuille (dit is inclusief het passief indekken van de vreemde valuta’s) had een rendement van 13,67% en, tot slot, kenden de alternatieve investeringen een rendement van +12,22%. De diversificatie van de alternatieve investeringen ten opzichte van aandelen en obligaties heeft gewerkt. Ook de actieve indekking van het wisselrisico woog in 2022, net zoals in 2021 op het resultaat (-0,4%).

Er zijn verschillende redenen voor de hoge volatiliteit in de markten en de verliezen in zowel de aandelen- als obligatiemarkten. Belangrijke redenen hiervoor zijn onder andere de oorlog in Oekraïne, de politieke spanningen wereldwijd, de enorme volatiliteit in de energie- en grondstofprijzen, en de sterke stijging van de rentes en de verkrapping van het monetaire beleid van de centrale banken in een poging om de wereldwijde piekinflatie opnieuw onder controle te krijgen. In 2022 speelde Covid-19 een minder prominente rol dan in de jaren voorheen. Het spook van een recessie bleef boven verschillende wereldeconomieën hangen. De groei vertraagde wereldwijd, maar de gevreesde recessie bleef voor veel landen uit.

Qua dekkingsgraad (LTV) was 2022 een goed jaar. De verliezen in de beleggingen hadden een beperkte impact op het eigen vermogen. Het model werkt, ook in moeilijke tijden (daling van zowel aandelen als obligaties). Ondanks de hoge volatiliteit op de markten, hield de dekkingsgraad een opwaartse trend aan om het jaar af te sluiten op 115,84% (155,07% in 2021). De winstdeelname (tot 4,5% rendement op de verschillende pensioenrekeningen en onder bepaalde voorwaarden) en de verhoging van de rentes (+6,5%) zijn hierin al verwerkt. Het eigen vermogen daalde met 37,1 miljoen euro en sloot het jaar af op 296,8 miljoen euro. De dekkingsgraad van de solvabiliteitsmarge bedraagt 524,3% eind 2022.

Het aantal pensioenopnames steeg in 2022 met 2,3% ten opzichte van 2021 en het totale bedrag van rust- en overlevingspensioenen steeg met 12,1% tot 118,6 miljoen euro. Het totale incasso daalde licht ten opzichte van 2021 (-0,8%). Deze daling werd veroorzaakt door een sterke daling in de producten IPT en POZ als gevolg van een aanpassing van de 80%-regel. De persoonlijke bijdragen in het VAPZ stegen met 2,5% en de RIZIV-bijdragen bleven op hetzelfde niveau als in 2021 (+0,1%).

De werkingskosten van Amonis OFP bedroegen 9,1 miljoen euro, of 0,5% van het totale vermogen. De kostenstijging ten opzichte van 2021 is het gevolg van de automatische indexering van de lonen en een lichte stijging in de ICT- en marketing uitgaven.

Zoals in 2021 hebben we ons beleid van modernisering en beveiliging op het gebied van ICT verdergezet. Deze inspanningen zal Amonis nog een aantal jaren moeten voortzetten om de dienstverlening aan haar leden nog verder te verbeteren en om een antwoord te bieden aan nieuwe wetgeving, rapporteringsvereisten en de verhoging van de cybercriminaliteit.

Version FR