Tom Mergaerts,
CEO

Boodschap van de CEO

2020 werd een bewogen jaar.

De pandemie is waarschijnlijk de belangrijkste gebeurtenis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het werd een jaar waarin bijna elke onderneming voor de uitdaging stond haar organisatie heruit te vinden en zich in te passen in de maatregelen die de regeringen van dit land afkondigden.

Dit was evenzeer zo voor Amonis. Wat initieel leek op een praktijktest voor ons business continuity plan, bleek al snel het nieuwe normaal te worden. We kunnen u echter met voldoening zeggen dat de organisatie zowel wat betreft personeel als qua bestuur klaar was om deze uitdaging aan te pakken en dit is met succes gebeurd.

2020 zal mogelijk een kenterjaar zijn voor de financiële strategie. Door de problematiek van COVID-19 zagen we initieel veel volatiliteit op de beurzen, maar langzaam herstelden deze zich. Het investeringsmodel dat Amonis sinds 2014 hanteert was zonder probleem opgewassen om deze schommelingen op te vangen. De toekomst blijft echter uitdagend. De monetaire politiek zal interesten laag houden. De impact van COVID-19 op langere termijn op de wereldeconomie is onduidelijk. De visies op de ontwikkeling van hoge inflatie zijn allerminst eenduidig. Daarenboven moeten we rekening houden met een steeds meer veeleisend wetgevend kader voor pensioeninstellingen waar Europe zwaar inzet op duurzaamheid van investeringen.

Een ding is bij al deze aspecten duidelijk: het beheer van deze pensioeninstelling zal een uitdaging blijven voor de gehele organisatie. Zonder twijfel is Amonis klaar om op de eerste rij deze evolutie in te zetten.

Commerciële directie

Inderdaad, het jaar 2020 zal voor altijd in ons geheugen gegrift blijven

Eenmaal we deze pandemie achter ons hebben gelaten en terugblikken, zullen we ons -elk op onze eigen manier- herinneren wat er in 2020 is gebeurd en hoe we dat hebben ervaren.

De pandemie heeft ons de ogen geopend voor een veranderende wereld: het in twijfel trekken van de traditionele media door een deel van de bevolking, het “ultracrepidarisme”, de groeiende aantrekkingskracht van samenzweringstheorieën, het belang van fact checking … Al deze elementen maken nu deel uit van de wereld waarin wij leven en waarin wij moeten leren communiceren en interageren.

Maar Covid gaf ook een “boost” aan de Digitalisering. Afspraken via videoconferentie, “Live” presentaties via Webinars, … Onze medewerkers hebben zich aangepast en in recordtijd geleerd om anders te werken. En ook onze leden hebben geleerd anders te communiceren en met elkaar om te gaan. De commerciële activiteiten van Amonis zijn niet stilgevallen, integendeel. Wij hebben nieuwe partnerschappen gesloten waardoor wij kwaliteitsvolle verzekeringen (auto, brand, gezin) kunnen aanbieden tegen voordelige tarieven aan onze leden.

Pas afgestudeerden zijn zich blijven aansluiten. Het VAPZ-incasso is relatief stabiel gebleven ondanks de verminderde activiteit bij bepaalde beroepen. Het POZ- en IPT-incasso gaan vooruit – een teken dat onze leden zich bewust zijn van het belang van het aanvullend pensioen,… En ten slotte hebben we zeer eervolle commerciële resultaten behaald met een stijging van het RIZIV-incasso in de 4 beroepsgroepen betrokken bij de digitalisering van de sociale voordelen RIZIV 2019.

Het team heeft blijk gegeven van een buitengewone veerkracht, van aanpassingsvermogen, van empathie, en -met de aanmoediging van de Raad van Bestuur en de Directie- zijn de medewerkers de continuïteit van de dienstverlening blijven garanderen aan een Amonis-waardig kwaliteitsniveau. Dank aan hen.

Financiële directie

2020 was een uitdagend jaar

2020 was een uitdagend jaar, voor een groot deel gedreven door de Covid-19 pandemie en gekenmerkt door een hoge volatiliteit van de markten. Begin van het jaar daalden de aandelenmarkten zeer sterk. Ze bereikten hun dieptepunt in maart 2020, om daarna een volatiele stijging in te zetten en eind 2020 met een kleine winst af te sluiten. De intrestvoeten daalden tot historische laagtepunten.

Amonis tekende over het jaar 2020 een mooi nettorendement op van 1,75%. Dit positieve rendement was vooral toe te schrijven aan het rendement van de LDI-portefeuille (+2,55%), maar ook de groei-portefeuille rendeerde met een rendement van +0,72% meer dan behoorlijk, in dit moeilijke jaar. De actieve indekking van het wisselrisico droeg in 2020 bij aan het resultaat (+0,5%). Het jaarlijks rendement over een periode van 10 jaar bedraagt 4,36%. Ook het rendement toegekend aan de leden blijft over langere periodes bij de beste van de markt.

Het aantal pensioenopnames steeg in 2020 met 4,5% ten opzichte van 2019 en het totale bedrag van rust- en overlevingspensioenen steeg met 20,9% tot 99,6 m euro. Het totale incasso daalde deze periode sterk, door de aanpassing van de RIZIV-procedure van artsen en tandartsen. De persoonlijke pensioenbijdragen van de leden bleven zo goed als constant, de bijdragen POZ stegen met 15,9%, deze van de IPT met 46,93% en het gewaarborgd inkomen daalde met 4,5%.

De werkingskosten van Amonis OFP waren ongeveer gelijk aan deze van vorig jaar en bedroegen 7,9 m€, of 0,38% van het totale vermogen. De steeds veranderende en nieuwe regelgeving en de hieruit voortvloeiende nieuwe vereisten, zullen in de volgende jaren mogelijk leiden tot een lichte toename van de kosten.

Het eigen vermogen daalde in 2020 tot 243,7 m€. Hierdoor daalde de dekkingsgraad (LTV) van 111,96% in 2019 tot 109,65% in 2020. De dekkingsgraad van de solvabiliteitsmarge bedraagt eind 2020 356%.

Op het gebied van ICT wordt het beleid van modernisering van de vorige jaren verdergezet. Deze inspanningen zal Amons nog een aantal jaren moeten voortzetten om de dienstverlening aan haar leden nog verder te verbeteren en om een antwoord te bieden aan nieuwe wetgeving en rapporteringsvereisten.

Version FR