Tom Mergaerts,
Chief Executive Officer

Boodschap van de CEO

Amonis is eens te meer klaar om de nieuwe uitdagingen aan te gaan

Het team is terug op post op kantoor. Na twee jaar van opeenvolgende golven en lockdowns zijn we eindelijk vanaf april 2022 terug naar een nieuw normaal geëvolueerd. Hopelijk voor lange tijd want we gebruiken de ervaring opgedaan tijdens de pandemie als leidraad voor een nieuwe arbeidsorganisatie binnen ons team met meer ruimte voor telewerk. 

De resultaten zijn goed en zeker indien we de omstandigheden gedurende de afgelopen jaren in rekening nemen. De twee belangrijkste gebeurtenissen met een impact op de resultaten zijn uiteraard de effecten van de pandemie en de invoering van de automatiseringsprocedure van de sociale voordelen. Beiden hielden risico’s in, maar deze risico’s zijn in het afgelopen jaar afgenomen. Een hele verademing na twee jaar improviseren en oplossingen zoeken, een nieuw gegeven dat werd opgevangen door de creativiteit van het hele team en achteraf gelukkig, voor Amonis niet écht een grote uitdaging is gebleken. 

Meer fundamentele uitdagingen zijn inmiddels opgedoken. De torenhoge inflatie die de koopkracht uitholt, de pijnlijke bewustwording dat de politiek het energiebeleid de afgelopen 

decennia heeft verwaarloosd, en dit versterkt door de crisis in Oekraïne met een humanitaire crisis tot gevolg die in heel Europa gevoeld wordt. Een nieuwe wereldorde die zich aandient, waarin defensie sinds de val van het ijzeren gordijn voor alle landen terug bittere ernst wordt, met impact op begrotingen en uitgaven, middelen die op een meer efficiënte manier kunnen worden ingezet. Nieuwe uitdagingen met hogere amplitude.

Het spreekt voor zich dat de oorlog in de eerste plaats zo snel mogelijk moet eindigen om het menselijk leed te stoppen. Een tweede les en eentje die al langer duidelijk is gaat over de duurzaamheid van de wereldwijde economie en de ernst om de transitie naar een nieuw energiebeleid te versnellen. Economische actoren moeten hiervoor de handen in elkaar slaan om dit in snel tempo aan te pakken, en pensioeninstellingen dragen ook bij in het duurzaam maken van de economie, via het selectief investeren. Ten derde blijkt eens te meer dat pensioenopbouw niet draait om het transporteren in de tijd van kapitaal maar wel van koopkracht naar een later moment in de levensloop. Amonis is eens te meer klaar om deze uitdagingen aan te vatten.

Commerciële directie

Positieve ingesteldheid en daden

Positieve ingesteldheid en daden. Het is in deze context dat ik de Commerciële Directie wil voorstellen.

Het zijn speciale tijden, dat is een feit. De ene crisis is nog maar net “voorbij” en een andere begint. Moeilijk om hier niet aan te denken. Maar ondanks deze context blijven wij positief en handelen wij voor onze leden.

2021 werd bij Amonis gekenmerkt door een progressie van ons incasso. We hebben zelfs het niveau van 2019 overschreden. Sommige producten groeien met dubbele cijfers. Meer dan 500 nieuw afgestudeerden hebben zich aangesloten en we behalen in sommige universiteiten meer dan 25% marktaandeel. Wat de “sociale voordelen RIZIV” betreft, is de procedure gedigitaliseerd voor alle betrokken medische beroepen, en onze leden werden met succes bijgestaan door Amonis. Ons RIZIV‐incasso neemt toe.

Mooie resultaten, uiteraard. Maar in de huidige context is het hebben van de beste producten niet langer voldoende om dergelijke resultaten te bereiken. Wij hebben onze hele aanpak moeten herzien om door deze turbulente tijden te navigeren. We moesten nog zorgzamer zijn voor onze leden.

We hebben onze manier van werken opnieuw uitgevonden: leden hebben nu de keuze tussen een afspraak op afstand of fysiek, sociale netwerken zijn niet meer weg te denken, hyper‐gepersonaliseerde communicatie voor de RIZIV‐procedure, de benadering en de evenementen voor pas afgestudeerden werden hertekend, we hebben ons netwerk van partners ontwikkeld (beroepsverenigingen, verzekeraars, vergelijkingssite)… En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van het werk dat in 2021 werd gerealiseerd.

Bovendien herverdeelt Amonis, als een NOT‐ FOR‐PROFIT‐onderneming, haar winst. Ik ben verheugd voor onze leden die hier opnieuw van zullen kunnen profiteren. Inflatie maakt deel uit van de huidige crisis en, zoals ik al eerder zei, treden wij voor u op om uw spaargeld tegen inflatie te beschermen.

Ik wil graag het hele commerciële team bedanken en feliciteren met deze mooie resultaten, en ook onze leden die ons hun vertrouwen schenken.

Operationele directie

Deze fase is voor onze leden gestroomlijnd verlopen

2021 was het eerste jaar waarin het volledige proces van aanvragen, toekenning en uitbetaling van de sociale voordelen voor alle zorgverleners op de nieuwe meer gedigitaliseerde manier verlopen is. De voorbereidingen die we hiervoor getroffen hadden, hebben ervoor gezorgd dat dit voor onze leden binnen Amonis gestroomlijnd verlopen is.

 

In 2021 hebben we de aanpassing van het Pensioen‐ en Solidariteitsreglement zowel juridisch als operationeel ingericht. Al onze leden werden hiervan ingelicht.

2021 was door de verschillende corona‐ maatregelen opnieuw een jaar waarbij we onze leden tot dienst stonden in een vaak veranderende combinatie van verplicht thuiswerk en beperkte aanwezigheid op kantoor. Dankzij de medewerking van onze leden en de flexibiliteit van onze medewerkers zijn we er in geslaagd om de service naar onze bestaande en nieuwe leden te blijven waarborgen.

Financiële directie

Amonis realiseerde in 2021
een uitstekend nettorendement van 4,3%

2021 werd net zoals 2020 voor een groot deel gedreven door de Covid‐19 pandemie en gekenmerkt door een hoge volatiliteit van de markten. Tot de zomer bleef de inflatie in het eurogebied onder de 2 %, maar vanaf september begonnen de consumptieprijzen te stijgen. De aandelenmarkten tekenden in 2021 wereldwijd mooie rendementen op. De obligatiemarkten lieten daarentegen, door de stijging van de rente als gevolg van inflatieonzekerheden en monetaire verkrapping, een ander beeld zien.

Amonis noteerde over het jaar 2021 een uitstekend nettorendement op van 4,3%. Dit positieve rendement was vooral toe te schrijven aan het rendement van de groei‐portefeuille (+15,0%). Deze groeiportefeuille bestaat uit aandelen, genoteerd vastgoed, alternatieve beleggingen en obligaties. De genoteerde vastgoedportefeuille rendeerde met een nettorendement van 28,8% het sterkst, op de voet gevolgd door de aandelenportefeuille (23,2%). De alternatieve beleggingen kenden een YTD (Year To Date) rendement van 8,8% en de obligaties (bedrijfsobligaties en overheidsobligaties) noteerden een rendement van ‐2,0%. De LDI‐composite (wereldwijde overheidsobligaties) rendeerde negatief (2,9%), door de stijgende intrestvoeten. Ook de actieve indekking van het wisselrisico woog in 2021 in tegenstelling tot in 2020 sterk op het resultaat (‐0,9%). Het jaarlijks rendement over een periode van 10 jaar bedraagt 5,17%. Het rendement toegekend aan de leden blijft over langere periodes bij de beste van de markt.

Het aantal pensioenopnames steeg in 2021 met 6,0% ten opzichte van 2020 en het totale bedrag van rust‐ en overlevingspensioenen steeg met 6,3% tot 105,8 miljoen euro. Het totale incasso steeg sterk ten opzichte van zowel 2020 (+82,1%), periode gekenmerkt door de aanpassing van de RIZIV‐ procedure voor artsen en tandartsen, als ten opzichte van het “normale” jaar 2019 (+2,5%). De persoonlijke pensioenbijdragen van de leden stegen met 1,9%, de bijdragen POZ stegen met 25,8%, deze van de IPT met 45,7% en het gewaarborgd inkomen daalde met 3,4%.

De werkingskosten van Amonis OFP bedroegen 8,3 miljoen euro, of 0,39% van het totale vermogen. De steeds veranderende en nieuwe regelgeving en de hieruit voortvloeiende nieuwe vereisten, zullen in de volgende jaren mogelijk leiden tot een lichte toename van de kosten.

Het eigen vermogen steeg in 2021 sterk tot 333,9 miljoen euro. Hierdoor steeg de dekkingsgraad (LTV) van 109,65% in 2020 tot 115,07% in 2021. De dekkingsgraad van de solvabiliteitsmarge bedraagt eind 2021 500,2%.

 

Op het gebied van ICT wordt het beleid van modernisering van de vorige jaren verdergezet. Deze inspanningen zal Amonis nog een aantal jaren moeten voortzetten om de dienstverlening aan haar leden nog verder te verbeteren en om een antwoord te bieden aan nieuwe wetgeving en rapporteringsvereisten.

Version FR