Verslag van het management

Finance

Financiële strategie

Amonis heeft 2019 afgesloten met een financieel nettorendement van 9,24%. Dit rendement is berekend op het geheel van de investeringen en na afhouding van alle financiële kosten (transactiekosten, kosten van depothoudende bank en diverse financiële diensten). Het gemiddelde jaarlijkse nettorendement van Amonis sinds 1995 is gelijk aan 6,70% en blijft boven deze van de samengestelde referentie-index.

De financiële strategie van Amonis berust op een adequate weging van de verschillende activaklassen, een optimale diversifiëring van de portefeuille over de verschillende wereldmarkten en een actief beheersbeleid. Bij een actief beheer selecteren de beheerders zelf de effecten van de portefeuille die hen werd toevertrouwd. De beleggingen zijn eveneens gesegmenteerd in functie van de duur van de verbintenissen.

Het ITD-rendement (Inception-To-Date) blijft boven de samengestelde index van het strategisch investeringsplan of de strategische asset allocatie (SAA), met een gelijkaardig risiconiveau, zoals berekend door middel van de gemeten standaarddeviatie. Deze geeft een Sharpe-ratio van 9% voor Amonis versus 6% voor de benchmark.

Amonis OFP belegt een groot deel van de activa in deelbewijzen van de bevek Amonis nv, openbare bevek naar Belgisch recht. De activa zijn verdeeld over de verschillende compartimenten van de bevek, volgens de SAA bepaald door het OFP.

De reserves voor de verplichtingen voor de laatste 10 jaar voor pensioenleeftijd en de verplichtingen die oprenten aan 3,75% en 4,75% worden belegd in het LDI-luik van de portefeuille. De cashflow van deze verplichtingen is gedekt door staatsobligaties met hoge kredietwaardigheid. Hierdoor hebben renteschommelingen geen impact op deze verplichtingen. De omvang van het LDI-luik bedroeg op 31/12/2019 ongeveer 57% van de beleggingsportefeuille en behaalde een rendement van 3,93%.

Benchmark rendement en risiconiveau
Jaarlijks
rendement ITD
Jaarlijks risiconiveau ITD
(gemeten met de standaarddeviatie)
Amonis OFP6,70%11,51%
Benchmark SAA6,36%11,23%

Gebruik van afgeleide financiële instrumenten

Amonis OFP houdt posities aan in afgeleide financiële instrumenten. We maken hier een onderscheid tussen de rechtstreekse strategische of continue indekking via derivaten, de rechtstreekse tactische of tijdelijke indekking via derivaten, en een mogelijke onrechtstreekse blootstelling aan derivaten via onderliggende beleggingen.

Effectenleningen

Amonis maakt geen gebruik van effectenleningen.

Rechtstreekse strategische derivatenposities

De strategische indekking via derivaten wordt momenteel uitsluitend gebruikt ter indekking van de wisselrisico’s in de portefeuille. De verplichtingen van Amonis zijn uitgedrukt in euro. De pensioeninstelling belegt een gedeelte van haar dekkingswaarden in effecten die niet in euro worden gewaardeerd. Hierdoor is er een afwijking met de verplichtingen, waardoor er een wisselkoersrisico ontstaat. Dit wisselkoersrisico wordt apart door Amonis beheerd. Bij dit beheer onderscheiden we 2 delen: het wisselkoersrisico van de beleggingen van de Growth-portefeuille en het wisselkoersrisico van de beleggingen van de LDI-portefeuille.

In december 2019 heeft de Raad van Bestuur beslist, na een evaluatieperiode sinds 2017, het contract voor wisselkoersrisicobeheer met AG Bisset te beëindigen. Sinsdien beheren JP Morgan Asset Management en Mesirow Financial elk 50% van het wisselkoersrisico. Werken met meerdere beheerders laat toe om te beantwoorden aan een dubbel objectief. Enerzijds zijn de beheersmethoden gediversifieerd omdat elke beheerder werkt volgens zijn eigen aanpak. Anderzijds laat de vergelijking van de beheerders toe om hun prestaties te vergelijken. Het wisselkoersrisicobeheer wordt gedaan met termijncontracten op wisselkoersen met betrekking tot de verschillende munten die deel uitmaken van de portefeuille.

Voor de Growth-portefeuille heeft Amonis OFP geopteerd voor een actief beheer van het wisselkoersrisico. In de LDI-portefeuille, daarentegen is het wisselkoersrisico in principe passief beheerd.

Niettemin beschouwt Amonis valutaposities als een aparte activaklasse waarbij door actief beheer het rendement kan verhogen of het risico kan verminderen (of beide). Vanuit dit oogpunt heeft een passieve dekking van het valutarisico in de LDI-portefeuille enkel zin indien de beheerders de mogelijkheid hebben om een actieve indekkingspolitiek voor deze portefeuille te gebruiken, en dit door de mogelijke opheffing van de passieve hedges door middel van tegengestelde termijncontracten. De verliezen en opbrengsten van deze tactische overlay worden afgerekend in de gescheiden deviezenportefeuille, welke een onderdeel uitmaakt van de Growth-portefeuille.

Onrechtstreekse derivatenposities

Een indirect gebruik van diverse financiële derivaten is mogelijk door middel van investeringen in grondstoffen en alternatieve beleggingen. Het gaat over derivaten aanwezig op het niveau van het onderliggende fonds en niet op het niveau van Amonis OFP (geen enkele directe investering in derivaten). Het merendeel van de derivaten worden gebruikt om bepaalde posities in te dekken. Bij investeringen in grondstoffen laten swaps bijvoorbeeld toe om het risico van een fysieke levering van aangekochte grondstoffen te vermijden. Bij liquide alternatieven worden derivaten (meer bepaald opties en swaps) gebruikt om specifieke posities te handhaven en in te dekken.

Risicobeheer

De risico’s binnen Amonis worden onderverdeeld in volgende categorieën:

  • de pensioenprestaties:
    • tijdens de spaarperiode: investeringsrisico (volatiliteit van de beleggingen);
    • na pensionering: lijfrentes (levensverwachting).
  • de solidariteitsprestaties (overlijden, invaliditeit en afhankelijkheid);
  • het gewaarborgd inkomen (invaliditeit).

Interne provisies

Om deze risico’s te kunnen dekken, legt Amonis bepaalde technische voorzieningen aan (die aan alle verplichtingen beantwoorden). Deze politiek van reservering wordt beschreven in het financieringsplan. Bijkomend legt de prudentiële wetgeving het aanleggen van een wettelijke solvabiliteitsmarge op.

Het rendementsrisico is, gezien de verplichtingenstructuur van Amonis (waaronder de oude 4,75%- en 3,75%-verplichtingen), het grootste risico voor het financiële evenwicht van de instelling. Er wordt veel belang gehecht aan het beheersen van dit risico. Amonis hanteert hiervoor een tweeledig systeem. Een deel van het rendementsrisico wordt zo goed mogelijk afgedekt middels een LDI-portefeuille (Liability Driven Investments).

Herverzekering

Sinds 30/12/2013 wordt de volledige herverzekering afgesloten bij Scor Global Life.

Er zijn twee herverzekeringscontracten afgesloten. Een quote-part herverzekering dekt voor 100% de overlijdensrisico’s en het ten laste nemen van de pensioenbijdrage bij invaliditeit gedekt door het solidariteitsfonds. Een tweede contract dekt voor 100% de risico’s in gewaarborgd inkomen.

De herverzekeringsstructuur van het gewaarborgd inkomen blijft ongewijzigd ten opzichte van 2018.

In 2019 werden de contracten herzien en vernieuwd en deze zijn van toepassing vanaf 2020.

Kostenbeheer

Het handhaven van een gezond kostenbeheer leidt tot een stabiel budget. In vergelijking met het beheerde vermogen, bedragen de operationele kosten 0,39%. 

Operationele kosten

Het overgrote deel van de jaarlijkse kosten (ongeveer 82%) dekken de kosten voor het operationele beheer van de pensioeninstelling: lonen van de medewerkers, informatica-infrastructuur en kosten voor diverse externe diensten. Verder onderscheiden we hierin nog de kosten van de bestuursorganen (8%) en de communicatie- en marketingkosten (10%).

Door de steeds toenemende rapporteringsvereisten naar verschillende instellingen en de steeds veranderende wetgeving dreigen de kosten in de toekomst toe te nemen. Hoewel Amonis alles in het werk stelt om hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan, zal de stijging niet voorkomen kunnen worden.

Sociale, ethische en milieu-aspecten (ESG)

In 2018 heeft Amonis de ontwikkeling van haar ESG-politiek, die al in 2001 begonnen was, verdergezet. Na een grondige analyse van de mogelijkheden op de markt en van de studies van de actuele praktijken, hebben we bepaalde principes gedefinieerd en geïmplementeerd.

Amonis OFP en Amonis NV hanteren dezelfde ESG-politiek. Binnen Amonis NV wordt deze politiek in de compartimenten van de bevek geïmplementeerd waarin Amonis OFP investeert. De ESG-politiek wordt ook toegepast in de portefeuilles die niet in de bevek worden inbegrepen, namelijk de LDI en liquide alternatieven.

De ESG-politiek bestaat uit twee delen. Eerst zijn er uitsluitingsregels die door Amonis worden gedefinieerd en waarvan de grote lijnen de volgende zijn.

ESG-beleid
Uitsluiting op basis van product
aandelen en obligaties van tabaksbedrijven alsook van bedrijven die zich bezighouden met de productie van antipersoonsmijnen, clusterbommen, wapens met verarmd uranium en kernwapens.

Uitsluiting op basis van het productieproces
bedrijven die directe en onherstelbare schade aan het milieu aanrichten, ondernemingen die voor de vervaardiging van cosmetica dierproeven gebruiken en ondernemingen waarbij de omzet voor meer dan 30 % resulteert uit het gebruik van fossiele brandstoffen.

Uitsluiting op basis van goed gedrag en zeden
ondernemingen die herhaaldelijk de principes van UN Global Compact schenden.

We sluiten eveneens de staatsobligaties uit van landen die de volgende internationale conventies en convenanten niet toepassen: de conventie over het verbod op chemische wapens, het non-proliferatieverdrag over het bezit van nucleaire wapens, de akkoorden met betrekking tot de rechten van de mens en de 8 conventies met betrekking tot de internationale arbeidsnormen.

Binnen dit kader, dat door Amonis wordt opgelegd, analyseren de beheerders de inspanningen van de ondernemingen binnen hun portefeuille op het gebied van ESG. Ze kunnen ook onderhandelen om een grotere inzet te bekomen.

Eind 2019 wordt er geschat dat 85% van de portefeuille conform aan het ESG-beleid is. Ondanks de inspanningen in de financiële sector blijft er een gebrek aan standaardisatie van beschikbare ESG-gegevens. Omdat sommige criteria als subjectief kunnen geëvalueerd worden, zal de toepassing van de ESG-politiek gebeuren volgens het “best effort” principe. Amonis OFP begeeft zich al lang op het terrein van het duurzaam beleggen. De problematiek is echter complex en de definitie van duurzaam beleggen is niet altijd exhaustief.

Operations

2019, continuïteit en versterking van de operationele uitvoering

De operationele uitvoering omvat vijf productgroepen: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en geconventioneerde loontrekkende zorgverleners (Sociaal VAPZ met solidariteitsplan, en het Gewoon VAPZ), de Individuele PensioenToezegging voor zelfstandigen werkzaam via een vennootschap (IPT), het Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen actief als Natuurlijke Persoon (VAPZNP), de Sociale Voordelen RIZIV en het Gewaarborgd Inkomen. Het beheer van elk product wordt toevertrouwd aan een productmanager met als belangrijkste taak het optimaal beheer en het toezicht houden op het regelgevend kader van het product waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.

Gegevensbeheer

Goed databeheer is en blijft een van onze belangrijkste taken. In 2019 hebben we ons daar dan ook ten volle voor ingezet: unieke identificatie voor de sociale zekerheid van onze leden (in het buitenland), het zoeken naar begunstigden in het kader van de toekenning van uitkeringen bij overlijden, of de meer omvangrijke taken in het kader van de facultatieve en verplichte pensioenopnames, alsook de stroom van gegevens die met de overheidsinstellingen worden uitgewisseld.

Een bijkomend type aangifte is ingevoerd in de databank van de aanvullende pensioenen in de tweede pijler (via het instituut Sigedis). Deze verklaring heeft betrekking op enkele kerngegevens van de rekening in geval van pensionering, overlijden of gedeeltelijke uitbetaling.

Onze producten

Vandaag beschikt Amonis OFP over drie volwaardige pensioenproducten: Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ, zowel sociaal als gewoon), Individuele Pensioentoezegging (IPT) en Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen actief als Natuurlijk Persoon (VAPZNP).

Op het niveau van het VAPZ hebben we een extra controle op de betalingsmogelijkheden van onze leden voorbereid, met een specifieke aanpak voor de status van ambtenaar en werknemer. De pensioenfiches, die nu “pensioenoverzicht” worden genoemd, zijn in een eerste fase aangepast aan de nieuwe regelgeving die op Belgisch en Europees niveau van kracht is. Het einde van deze noodzakelijke aanpassingen is gepland voor 2020. In het solidariteitsplan is de waarborg overlijden aangepast voor leden met een pensioenopname na 65 jaar. Het solidariteitsplan is hiermee in overeenstemming met de wetgeving inzake discriminatie.

Het beheer van de dekking gewaarborgd inkomen is stabiel. Er zijn ondersteunende maatregelen voorbereid en gedeeltelijk ingevoerd op het niveau van de medische en administratieve controle bij aansluiting en bij een claim.

Beheerinstrumenten

De beheersinstrumenten evolueren mee met de omvang van de productie en met de portefeuille. We hebben bijzondere aandacht besteed aan de voorbereiding van de digitalisering van de aanvraagprocedure van de sociale voordelen RIZIV, die vanaf 2020 volledig digitaal wordt uitgevoerd. In elk digitaliseringsproces, zo ook voor het Amonis-portaal, moeten de menselijke aspecten als begeleiding en dialoog de overhand houden.

Menselijk kapitaal

Om effectief te kunnen functioneren en gericht te blijven op de leden, moet een organisatie worden ondersteund door bekwame en betrokken medewerkers. Onze focus in 2019 lag op opleiding en op menselijke en persoonlijke ontwikkeling.

Sales & communication

Het jaar 2019 is een interessant en goed gevuld jaar geweest op het gebied van communicatie, marketing, alles rond het digitale en de inzet van onze adviseurs. De moderne middelen en voortdurende innovaties waarover wij beschikken stellen ons in staat om sneller, efficiënter en doelgerichter te communiceren.
Tegelijkertijd creëren deze tools steeds meer verwachtingen bij onze leden, waaraan we met een grote reactiviteit en volgens een veeleisend kwaliteitsniveau willen voldoen. We hebben daarom zowel het volume van onze acties als de communicatiekanalen geoptimaliseerd en hebben een hele reeks projecten uitgevoerd.

Evolutie van onze positionering

We begonnen het jaar met een actualisatie van onze USP’s (Unique Selling Proposition). In het verlengde van onze oefening vorig jaar stellen we vast dat onze leden steeds meer verwachten dat hun behoeften op een globale manier worden benaderd. Zowel op het gebied van pensioenen als op het gebied van andere noodzakelijke verzekeringen en adviezen over hun professionele status.

Dankzij onze 28.500 leden heeft Amonis een onderhandelingspositie ten opzichte van haar partners. Zo hebben we onze “globale aanpak” ontwikkeld door onze partnerschappen te versterken, zowel op het gebied van “kwaliteit” als op het gebied van “waarde voor de klant”. Zo hebben we bijvoorbeeld een partnerschap getest om onze leden een auto- en woningverzekering aan te bieden. Kwalitatief, tegen competitieve tarieven.

Communicatiekanalen

Sinds enkele jaren geven we de voorkeur aan het versturen van bepaalde berichten per e-mail, wat sneller, milieuvriendelijker en goedkoper is dan papieren post.
In 2019 zijn we nog een stapje verder gegaan. We hebben een hele reeks mini-websites ontwikkeld met de focus op informatie en “lead generation”. (zie details hieronder)

Altijd vanuit de logica om aanwezig te zijn waar onze leden zich bevinden, hebben we onze aanwezigheid op sociale netwerken met “betaalde media” ontwikkeld, zowel op Facebook als op Google.

We hebben de verzending van sms’jes geïntroduceerd voor eenvoudige en beknopte berichten. Ideaal om te verwijzen naar een eerder verzonden e-mail of als herinnering aan een deadline, hebben we dit eenvoudige communicatiekanaal voor onze leden enigszins gesystematiseerd.

Portaal MyAmonis

De ontwikkeling van het MyAmonis-portaal heeft vertraging opgelopen. Amonis-leden zouden vanaf de 1e helft van 2020 toegang moeten hebben tot hun beveiligde ruimte. De vele voorziene mogelijkheden en de precisie van onze werkzaamheden maken de taak complex. 

Wij zetten al onze inspanningen voort om ervoor te zorgen dat MyAmonis zo snel mogelijk kan worden geopend. Parallel aan dit beveiligde platform zal onze voor het grote publiek toegankelijke website ook worden vernieuwd.

Campagne voor apothekers

Steeds meer apothekers tonen interesse in de producten en diensten van Amonis. De apothekers realiseren zich stilaan dat Amonis voorwaarden biedt die zich onder de meest voordelige bevinden voor de medische en paramedische beroepen.

Met het oog hen te informeren, heeft het team een creatieve campagne ontwikkeld: “Schrijf Amonis voor aan een collega”. Publicaties in twee gespecialiseerde tijdschriften, verzending van verschillende mailings, en een sponsorprogramma met voordelen voor de sponsor en de gesponsorde.

De campagne was bedoeld om apothekers te informeren over de concurrentievoordelen van Amonis ten opzichte van de concurrenten, en stelde een apotheker in staat om zijn collega’s hierover te informeren.

3 sites

Hiervoor werden 3 sites ontwikkeld: (www.amonis-apothekers.be; www.amonis-cadeau.be; www.amonis-apothekers.be/peterschap) Gezien het succes van de campagne gaat de actie door in 2020.

Pas afgestudeerden

Zoals elk jaar hebben we veel aandacht besteed aan het informeren en ondersteunen van de pas afgestudeerden van het jaar. De contacten met de universiteiten zijn essentieel om deze jongeren, die aan het begin van hun carrière behoefte hebben aan concrete, objectieve en aan hun situatie aangepaste informatie, te kunnen informeren.

Amonis starter

www.amonis-starter.be, speciaal ontwikkeld voor deze jongeren, laat hen de verschillende stappen zien die ze moeten nemen aan het begin van hun professionele carrière. Deze site heeft geleid tot een behoorlijk aantal online contracten.

Toekomstig gepensioneerden

Amonis begeleidt haar leden tot hun pensioenopname, en zelfs daarna. Onze leden die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, werden uitgenodigd om deel te nemen aan regionale evenementen rond de opname van het pensioen.

We hebben hen uitgelegd welke verschillende opties er zijn, op welke manier ze over hun geld kunnen beschikken en wat de fiscale gevolgen van hun keuzes zijn. Onze partner Degroof Petercam gaf ook een overzicht van technieken voor “successieplanning”.

Account Executives in de frontlinie, ondersteund door de hele organisatie

Tot slot hebben we tal van acties uitgevoerd om ons verkoopteam te ondersteunen. Ons team van adviseurs, onderweg of aan de telefoon, zet zich fulltime in voor het contact met zowel leden als niet-leden. 

Een efficiënte synergie tussen deze adviseurs en het interne team stelt ons in staat om veel tijd te besparen en de belangen van de leden beter te behartigen.

Day to day

Deze fraaie prestaties zouden bijna de dagelijkse gang van zaken doen vergeten. Laat ons ook het dagelijks beheer onderstrepen met het “gebruikelijke” communicatieplan om onze leden te informeren: timing sociale voordelen RIZIV, deadline VAPZ, mogelijkheden tot optimalisatie van het pensioen,… 

Ook het Contact Center werd gemobiliseerd om uw talrijke oproepen, e-mails, brieven te beantwoorden.

Met andere woorden: een mooi jaar, druk en succesvol.

Resultaten

Eerste vermogen

Solidariteit

De balans van 2019 van de verrichtingen met betrekking tot het solidariteitsfonds wordt hier weergegeven.
Een totaal van 7.949.678 € solidariteitsbijdragen werd van de individuele rekeningen afgehouden. Het totaal van de uitkeringen gestort door het fonds – waarvan 764 leden genoten – bedraagt 2.081.005 €. Het geheel van de verrichtingen in 2019 geeft een positief resultaat van 5.865.619 €.

Overlevingspensioen
In december 2019 werden 334 maandelijkse overlevingsrentes door het solidariteitsfonds gefinancierd (dit aantal blijft hetzelfde als in 2018) voor een totaal van 1.018.433 € (-0.4%). Ze zijn verdeeld in 6% lijfrentes en 94% vaste termijnrentes.
13 van deze rentes zijn in 2019 gestart. Een bedrag van 418.401 € werd daarvoor voorbehouden en de gemiddelde uitkering bedraagt 32.185 €.

Tenlasteneming van de pensioenbijdrage bij invaliditeit
Het solidariteitsfonds heeft in 2019 de pensioenbijdrage van 162 leden ten laste genomen (-10%). Een totaalbedrag van 666.707 € werd gestort (-11%) voor een gemiddelde bijdrage van 4.115 €(-1,4 %).

Moederschapsvergoedingen
259 leden hebben moederschapsuitkeringen ontvangen (+17%). De forfaitaire vergoedingen bedragen 119.043 € (+11%), de bijdragen gestort op de individuele rekening 248.257 € (-33%).

De afhankelijkheidsrente
Negen gepensioneerde leden hebben een maandelijkse afhankelijkheidsrente voor een totaalbedrag van 14.581 euro ontvangen.

Het solidariteitsfonds draagt jaarlijks bij in de werkingskosten van Amonis ten belope van 5% van de solidariteitsbijdragen plus 90 euro per beheerd dossier.

Vrij aanvullend pensioen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen bevat ook de voordelen inzake pensioen en overlijden voor niet-zelfstandigen zoals bedoeld in artikel 54 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Aantal aangeslotenen
Op 31 december 2019 telde Amonis 28.832 aangeslotenen verdeeld in 27.547 beroepsactieve leden en 1.285 begunstigden van een pensioen- of overlevingsrente. Het aantal aangeslotenen blijft stabiel. De wettelijke bepaling, die de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening oplegt om de rekeningen af te sluiten voor leden die hun wettelijk pensioen opnemen, impliceert een groter aantal pensioenopnames en daarom een vertraging in de toename van het aantal leden.

Onder de 27.547 beroepsactieve leden zijn er 246 die hun sociale voordelen RIZIV op een tweede contract blijven ontvangen nadat ze hun Amonis-pensioen opnamen.
De opdeling van deze leden volgens beroep, taal, geslacht en regio – die wordt voorgesteld – toont enkele lichte variaties ten opzichte van vorig jaar.

We tellen 809 nieuwe aansluitingen (-29%). Dit is een belangrijke maar normale daling, het zijn inderdaad de cijfers van 2018 die uitzonderlijk hoog waren door de dubbele cohorte van pas afgestudeerde artsen.

498 leden (-4,6%) die op hun rekening geen stortingen meer deden werden overtuigd hun stortingen te hervatten via de sociale voordelen RIZIV en/of via persoonlijke bijdragen.

Incasso
In 2019 hebben onze leden een totaal van 79.114.941 euro (+0,7%) gestort voor hun Vrij Aanvullend Pensioen (Sociaal VAPZ en Gewoon VAPZ). 63% van dit bedrag wordt gefinancierd door de sociale voordelen RIZIV, 37% door aftrekbare persoonlijke stortingen.

Het sociaal VAPZ – met solidariteit – blijft de eerste keuze van onze leden. Stortingen in gewoon VAPZ vertegenwoordigen 1% van het totaal van de persoonlijke stortingen.

De bijdrage tot het dekken van de beheerskost van Amonis is 3% op de gestorte premies.

Rust- en overlevingspensioenen buiten het solidariteitsstelsel
Op 31 december 2019 ontvingen 1.285 begunstigden van een rust- of overlevingspensioen een maandelijkse rente: 563 lijfrentes (44%) en 722 vastetermijnrentes (56%). 246 van deze leden bleven sparen via een 2de contract door middel van hun sociale voordelen RIZIV.

780 nieuwe pensioenen werden in 2019 opgenomen, 7% minder dan in 2018: 754 rustpensioenen en 26 overlevingspensioenen. De effecten van de wet die de opname van het Amonis-pensioen koppelt aan het wettelijk pensioen beginnen te verminderen. Het aantal “verplichte” pensioenopnames daalt.
De nieuw gepensioneerden blijven voorkeur geven aan het kapitaal: 87% versus 10,4% voor de vastetermijnrente en 2,6% voor de lijfrente.

Het globaal bedrag van de rust- en overlevingspensioenen (buiten solidariteit) die in 2019 gestort werd, bedraagt 82.368.867 euro. Dit totaal is gedaald met 5,5%, als gevolg van de daling van het aantal opgenomen pensioenen. Dit bedrag omvat zowel de stortingen van kapitaal als de pensioenen opgenomen in maandelijkse rente.

De leden van Amonis nemen gemiddeld hun aanvullend pensioen op de leeftijd van 65 jaar op.

Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen actief als Natuurlijk Persoon

Aantal aangeslotenen
Dit product werd in 2018 gelanceerd. Een totaal van 178 leden hebben op dit product ingetekend, waarvan 93 in 2019.

Incasso
Het globaal bedrag aan recurrente jaarpremies bedraagt in 2019 2.359.983,35 €. Het globaal bedrag van de éénmalige koopsommen ter financiering van de back-service liepen in 2019 op tot 838.912,85 €.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandige natuurlijke personen

Aantal aangeslotenen
We registreren 4.526 contracten voor 4.034 aangesloten leden. Sommige leden hebben meerdere contracten gewaarborgd inkomen.

Incasso
Het totaal van de bruto ontvangen bijdragen bedraagt 6.054.956 €, een lichte daling ten opzichte van 2018. Een totaal van 5.671.843 € wordt door persoonlijke stortingen gefinancierd (94%). De sociale voordelen RIZIV vertegenwoordigen, met een effectief gestort bedrag van 380.740 €, maar 6% van dit totaal.

Kosten
De kosten inbegrepen in de premies bedragen 15%.

Uitbetaalde vergoedingen
Voor het geheel van de onderschreven contracten gewaarborgd inkomen door zelfstandige natuurlijke personen werd een totaalbedrag van 3.955.484 € uitgekeerd aan dag- en bevallingsvergoedingen.

Technisch resultaat
Het technisch resultaat 2019 bedraagt na herverzekering 1.416.931 €.
Technisch resultaat gewaarborgd inkomen
Overgedragen resultaat na boekjaar 20180,00
Openstaande vorderingen persoonlijke bijdragen19 095,57
Openstaande vorderingen persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs)10 009,77
Openstaande vorderingen RIZIV70 489,15
Openstaande schulden (te veel betaalde premies)-2 664,97
Ontvangen betalingen bevallingspremies solidariteitsfonds3 040,58
Te ontvangen brutopremies voor 20199 911 432,88
Taksen-839 183,10
Ontvangen brutopremies in 20199 954 806,49
Taksen-833 761,67
Omzet nettopremies 20199 124 085,40
Betaalde schades invaliditeit-5 400 794,02
Betaalde schades bevallingsvergoeding-3 040,58
Premievrijstellingen-107 405,15
Tussenkomst herverzekeraar6 137 914,96
Terugname stabiliteitsprovisie herverzekeraar0,00
Gewaarborgde interest op reserves en premies0,00
Interest op depot herverzekeraar0,00
Herverzekeringspremie-6 633 635,59
Saldo3 117 125,02
Wijziging voorziening IBNR0,00
Wijziging voorziening IBNER0,00
Wijziging schadereserve-302 097,70
Wijziging vergrijzingsreserve-609 279,34
Wijziging overgangsreserve4 957,88
Wijziging juridische reserve322 825,36
Bijdrage in de algemene kosten-1 360 837,47
Technisch resultaat 20191 172 693,76
Toewijzing van het financieel resultaat748 508,63
Technisch resultaat na toewijzing van het financieel resultaat1 921 202,40
Over te dragen resultaat1 921 202,40

Tweede vermogen

Individuele pensioentoezegging

Aantal aangeslotenen
In 2019 heeft Amonis 7 contracten IPT afgesloten. Op 31 december 2019 telde Amonis een totaal van 58 afgesloten contracten.

Incasso
Het incasso bestaat uit 2 delen:

  • de recurrente jaarpremies bedragen 335.678,23 €;
  • de éénmalige koopsommen ter financiering van de back-service bedragen 240.790,46 €;

Pensioenopname
Vermits de IPT slechts vanaf eind 2015 werd aangeboden aan onze leden, zijn er binnen deze groep nog geen pensioneringen.

Kosten
De beheerskosten bedragen maandelijks 0,125% van de Netto Inventaris Waarde van de onderliggende fondsen en instapkosten van 1% worden afgehouden van elke storting (met uitzondering van overdracht van reserves waarop instapkosten niet van toepassing zijn).

ESG
Deze politiek wordt transversaal toegepast op het geheel van de portefeuille van de bevek. Hoewel het ESG-beleid is geïntegreerd in de Government Bonds portefeuille, is dit nog niet het geval voor de Equity Europe Alpha portefeuille. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf ESG.

Gewaarborgd inkomen in de vennootschap

Aantal aangeslotenen
Er zijn 2.422 contracten afgesloten voor 2.019 leden waarbij een vennootschap een dekking gewaarborgd inkomen onderschrijft.

Incasso
Er werd een bedrag van 3.899.850 € aan brutopremies ontvangen voor het gewaarborgd inkomen van het tweede vermogen.

Kosten
De kosten inbegrepen in de premies bedragen 15%.

Uitbetaalde vergoedingen
Er werd voor 1.448.350 € aan dag- en bevallingsvergoedingen uitbetaald. Dit gewaarborgd inkomen is gelijkaardig herverzekerd als het deel in vermogen 1.

Technisch resultaat
Na herverzekering is het technisch resultaat van dit deel van het gewaarborgd inkomen gelijk aan 504.272 €.
Version FR