Verslag van het management

Finance

Amonis heeft 2022 afgesloten met een financieel nettorendement van -12,01%. Dit rendement is berekend op het geheel van de investeringen en na afhouding van alle financiële kosten (transactiekosten, kosten van depothoudende bank en diverse financiële diensten). Het gemiddelde jaarlijkse nettorendement van Amonis sinds 1995 is gelijk aan 5,71% en blijft boven deze van de samengestelde referentie-index. We verwijzen hier voor de historische vergelijking van de rendementen.

Investeringsstructuur

Amonis structureert haar investeringen in functie van de verplichtingen opgenomen op het passief van de balans. Het doel van deze strategie is het financieel rendement te optimaliseren rekening houdend met de toekomstige cashflow-structuur van het fonds. De beleggingen worden bijgevolg gesegmenteerd volgens de looptijd van de verplichtingen.

De portefeuille van Amonis is verdeeld in 2 delen. De « LDI » portefeuille bevat de Liability Driven Investments. Dit zijn de activa die een zo goed mogelijke dekking met minimale risico’s beogen en dit enerzijds voor de verwachte toekomstige cashflow van verplichtingen uit het verleden gekapitaliseerd aan interesten van 4,75% en 3,75%, en anderzijds voor verplichtingen gekapitaliseerd aan een variabele basisinterestvoet (1,2% vanaf 1/1/2020) die tijdens de eerstvolgende tien jaren uitbetaald zullen worden. Momenteel bevat de LDI hoofdzakelijk staatsobligaties met hoge kredietwaardigheid en cash. Het luik LDI (+ cash) bedroeg 53,87% van de portefeuille op 31/12/2022.

De « Growth » portefeuille is samengesteld uit investeringen die gericht zijn op verplichtingen op de lange termijn (toekomstige cashflow geschat op meer dan tien jaar) met als doel een optimaal financieel rendement genereren op lange termijn. Eind 2022 bedroeg de Growth portefeuille 46,13% van de investeringen. Amonis OFP belegt een belangrijk deel van de Growth portefeuille in deelbewijzen van haar eigen bevek Amonis NV, openbare bevek naar Belgisch recht. De door de OFP vastgestelde Strategische Asset Allocatie (SAA) bepaalt de verdeling van de activa over de verschillende compartimenten van de bevek. Dit deel bevat voornamelijk aandelen, maar ook bedrijfsobligaties, staatsschulden in euro en schuld van opkomende markten. Naast dit in haar eigen bevek belegde deel, bezit de OFP ook cash, private en beursgenoteerde infrastructuuraandelen alsook deelbewijzen in alternatieve investeringsfondsen.
Overzicht rendement van de 2 portefeuilles
Rendement van het
LDI-luik
Rendement van het
Growth-luik
2013-1,50%11,30%
20141,24%12,82%
20150,28%9,13%
20163,95%3,31%
2017-0,01%9,74%
20180,10%-5,64%
20193,93%18,17%
20202,55% 0,72%
2021-2,94%15,02%
2022-13,67%-10,01%
Op jaarbasis-0,73%6,09%

Financiële strategie

De financiële strategie van Amonis (vooral belangrijk voor de growth portefeuille) berust voornamelijk op een adequate weging van de verschillende activaklassen, met als doel een optimale diversifiëring van de portefeuille over de verschillende wereldmarkten te bekomen, in liquide activa en middels een actief beheer. Bij een actief beheer selecteren de beheerders zelf de effecten van de portefeuille die hen werd toevertrouwd.

Amonis bepaalt een strategische allocatie van de investeringen (lange termijn weging over de verschillende activaklassen) op basis van een verwacht rendement gewogen door het risico van elke klasse. Deze “passieve” allocatie wordt als benchmark gebruikt om het rendement van de portefeuille te vergelijken. Door een actief beheer, de beslissingen van de RvB om van langetermijnwegingen af te wijken (tactische asset allocatie) en een actieve strategie voor het beheer van het wisselrisico, beoogt Amonis haar rendement/risico ratio te verbeteren ten opzichte van de strategische benchmark.

De tabel hieronder toont deze vergelijking vanaf het begin van de strategie (ITD of Inception To Date, i.e. since 1995). Het ITD-rendement blijft boven de strategische benchmark, met een gelijkaardig risiconiveau (berekend door middel van de gemeten standaarddeviatie). Dit geeft een rendement/risico ratio (Sharpe ratio met risicovrije interest op 0%)2 van 0,50 voor Amonis OFP versus 0,48 voor de strategische benchmark.

2Sharpe Ratio = (rp – rf) / σp

Jaarlijks
rendement ITD
Jaarlijks
risiconiveau ITD
Amonis OFP5,71%11,50%
Benchmark SAA5,38%11,24%
Gedetailleerde activaspreiding op 31/12/2022

Milieu-, Sociale en Bestuursaspecten (ESG)

Amonis blijft haar ESG‐beleid (Environment, Social & Governance), gelanceerd in 2001, verder ontwikkelen. Na een grondige analyse van de mogelijkheden op de markt en van de studies van de actuele praktijken, hebben we bepaalde principes gedefinieerd en geïmplementeerd.

Amonis OFP en Amonis NV hanteren dezelfde ESG‐politiek. Binnen Amonis NV wordt deze politiek in de compartimenten van de bevek geïmplementeerd waarin Amonis OFP investeert. De ESG‐politiek wordt ook toegepast in de portefeuilles die niet in de bevek worden inbegrepen, namelijk de LDI en de alternatieven. Het ESG‐beleid maakt integraal deel uit van het actieve beleggingsbeheer en wordt daarom niet beschouwd als een specifieke strategie binnen enkele gerichte portefeuilles.

De ESG‐politiek bestaat uit twee delen. Eerst zijn er uitsluitingsregels die door Amonis worden gedefinieerd en waarvan de grote lijnen de volgende zijn.

 • Uitsluiting op basis van product: aandelen en obligaties van tabaksbedrijven alsook van bedrijven die zich bezighouden met de productie van antipersoonsmijnen, clusterbommen, wapens met verarmd uranium en kernwapens.
 • Uitsluiting op basis van het productieproces: bedrijven die directe en onherstelbare schade aan het milieu aanrichten, ondernemingen die voor de vervaardiging van cosmetica dierproeven gebruiken en ondernemingen waarbij de omzet voor meer dan 30% resulteert uit het gebruik van fossiele brandstoffen.
 • Uitsluiting op basis van goed gedrag en zeden: ondernemingen die herhaaldelijk de principes van UN Global Compact schenden.
 • We sluiten eveneens de staatsobligaties uit van landen die de volgende internationale conventies en convenanten niet toepassen: de conventie over het verbod op chemische wapens, het non‐proliferatieverdrag over het bezit van nucleaire wapens, de akkoorden met betrekking tot de rechten van de mens en de 8 conventies met betrekking tot de internationale arbeidsnormen.

Binnen dit kader, dat door Amonis wordt opgelegd, analyseren de beheerders de inspanningen van de ondernemingen binnen hun portefeuille op het gebied van ESG. Ze kunnen ook onderhandelen om een grotere inzet te bekomen.

Omdat sommige criteria als subjectief kunnen geëvalueerd worden, zal de toepassing van de ESG-politiek gebeuren volgens het “best effort” principe. De onderliggende beleggingen van de aanvullende pensioenproducten van Amonis houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Amonis OFP begeeft zich al lang op het terrein van het duurzaam beleggen. De problematiek is echter complex en de definitie van duurzaam beleggen is niet altijd exhaustief. Ondanks de inspanningen in de financiële sector zijn ESG-gegevens nog in volle ontwikkeling. Dit thema ontwikkelt. Op Europees niveau worden stappen ondernomen en geconcretiseerd, zoals de invoering van de Europese taxonomie. Dit thema blijft centraal in onze aandacht.

Politiek van proxy voting

De meerderheid van de investeringen in aandelen (waarop de proxy voting of stemmen bij volmacht van toepassing kan zijn) worden beheerd in de bevek. Wat de proxy voting betreft, hanteert Amonis een stembeleid op basis van uitzondering. Dit betekent dat Amonis haar recht om actief te stemmen op de AV van de ondernemingen waarin ze belegt, alleen uitoefent wanneer het om uitzonderlijk belangrijke beslissingen gaat (en niet, bij voorbeeld, wanneer het gaat over de herbenoeming van het management of de revisor).

Vanaf 2021, wanneer de mandaten van de vermogensbeheerders worden vernieuwd, heeft Amonis echter besloten om actief stemrechten te gaan uitoefenen. De uitvoering zal geleidelijk aan worden geïmplementeerd en gedelegeerd aan de vermogensbeheerders.

Securities lending (of effectenleningen)

Amonis maakt geen gebruik van securities lending.
 

Gebruik van afgeleide financiële instrumenten

Amonis OFP houdt posities aan in afgeleide financiële instrumenten. We maken hier een onderscheid tussen de rechtstreekse strategische of continue indekking via derivaten, de rechtstreekse tactische of tijdelijke indekking via derivaten, en een mogelijke onrechtstreekse blootstelling aan derivaten via onderliggende beleggingen.

Rechtstreekse strategische derivatenposities

De strategische indekking via derivaten wordt momenteel uitsluitend gebruikt ter indekking van de wisselkoersrisco’s in de portefeuille. De verplichtingen van Amonis zijn uitgedrukt in euro terwijl een gedeelte van haar dekkingswaarden zijn belegd in effecten die niet in euro worden gewaardeerd. Hierdoor is er een afwijking met de verplichtingen, waardoor er een wisselkoersrisico ontstaat. Dit wisselkoersrisico wordt apart door Amonis beheerd.

JP Morgan Asset Management en Mesirow Financial beheren elk 50% van het wisselkoersrisico. Werken met meerdere beheerders laat toe om te beantwoorden aan een dubbel objectief. Enerzijds zijn de beheersmethoden gediversifieerd omdat elke beheerder werkt volgens zijn eigen aanpak. Anderzijds laat de vergelijking van de beheerders toe om hun prestaties te vergelijken. Het wisselkoersrisicobeheer wordt gedaan met termijncontracten op wisselkoersen met betrekking tot de verschillende munten die deel uitmaken van de portefeuille.

Amonis OFP heeft geopteerd voor een actief beheer van het wisselkoersrisico.

Niettemin beschouwt Amonis valutaposities als een aparte activaklasse waarbij door actief beheer het rendement kan verhogen of het risico kan verminderen (of beide). De verliezen en opbrengsten van deze tactische overlay worden afgerekend in de gescheiden deviezenportefeuille, welke een onderdeel uitmaakt van de Growth-portefeuille.

Onrechtstreekse derivatenposities

Een indirect gebruik van diverse financiële derivaten is mogelijk door middel van investeringen in grondstoffen en alternatieve beleggingen. Het gaat over derivaten aanwezig op het niveau van het onderliggende fonds en niet op het niveau van Amonis OFP (geen enkele directe investering in derivaten). Het merendeel van de derivaten worden gebruikt om bepaalde posities in te dekken. Bij investeringen in grondstoffen laten swaps bijvoorbeeld toe om het risico van een fysieke levering van aangekochte grondstoffen te vermijden. Bij liquide alternatieven worden derivaten (meer bepaald opties en swaps) gebruikt om specifieke posities te handhaven en in te dekken.

Risicobeheer

De risico’s binnen Amonis worden onderverdeeld in volgende categorieën :

 • de pensioenprestaties
  • tijdens de spaarperiode: investeringsrisico (volatiliteit van de beleggingen);
  • na pensionering: lijfrentes (levensverwachting)
 • de solidariteitsprestaties (overlijden, invaliditeit en afhankelijkheid);
 • het gewaarborgd inkomen (invaliditeit).

Interne provisies

Om deze risico’s te kunnen dekken, legt Amonis bepaalde technische voorzieningen aan (die aan alle verplichtingen beantwoorden). Deze politiek van reservering wordt beschreven in het financieringsplan. Bijkomend legt de prudentiële wetgeving het aanleggen van een wettelijke solvabiliteitsmarge op.

Het rendementsrisico is, gezien de verplichtingenstructuur van Amonis (waaronder de oude 4,75%- en 3,75%-verplichtingen), het grootste risico voor het financiële evenwicht van de instelling. Er wordt veel belang gehecht aan het beheersen van dit risico. Amonis hanteert hiervoor een tweeledig systeem. Een deel van het rendementsrisico, voornamelijk dit op korte termijn, wordt zo goed mogelijk afgedekt middels de LDI-portefeuille (Liability Driven Investments).

Herverzekering

De volledige herverzekering, dit uit 2 contracten bestaat, is toevertrouwd aan Scor Global Life.

Een quote-part herverzekering dekt voor 100% de overlijdensrisico’s en het ten laste nemen van de pensioenbijdrage bij invaliditeit gedekt door het solidariteitsfonds. Een tweede contract dekt voor 100% de risico’s in gewaarborgd inkomen.

De herverzekeringscontracten hebben een looptijd van 2 jaar en kunnen worden verlengd. In januari 2022 werden zij verlengd voor een periode van 2 jaar (2022 en 2023).

Kostenbeheer

Het handhaven van een gezond kostenbeheer leidt tot een stabiel budget. In vergelijking met het beheerde vermogen, bedragen de operationele kosten 0,50%. Het overgrote deel van de jaarlijkse kosten (ongeveer 84,7%) dekken de kosten voor het operationele beheer van de pensioeninstelling: lonen van de medewerkers, informatica-infrastructuur en kosten voor diverse externe diensten. Verder onderscheiden we hierin nog de kosten van de bestuursorganen (6,4%) en de communicatie- en marketingkosten (8,9%).
Het risico van toekomstige kostenstijgingen houdt voornamelijk verband met invoering en aanpassing aan regelgeving. Amonis stelt alles in het werk om hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.

Kerncijfers voor het jaar 2022

Eerste vermogen

Solidariteit

De solidariteitsbijdragen ter financiering voor de solidaire dekkingen in 2022 bedragen 8.008.943 euro (afgehouden eind 2021).

Het totaal van de uitkeringen gestort door het fonds – waarvan 826 leden genoten – bedraagt 2.422.614 euro. Het geheel van de verrichtingen in 2022, inclusief de verhoging van de lopende rentes ten belope van 5.440.108 euro (zie 1.1.3.), geeft een negatief resultaat van -15.340.641 euro, volledig gefinancierd door eigen middelen van het solidariteitsfonds.

Overlevingspensioen

In december 2022 werden 361 maandelijkse overlevingsrentes (+7,5%) door het solidariteitsfonds gefinancierd voor een totaal van 1.061.308 euro (+6%). Ze zijn verdeeld in 6% lijfrentes en 94% vaste termijnrentes.
24 van deze rentes zijn in 2022 gestart. Een bedrag van 1.917.852 euro werd daarvoor voorbehouden en de gemiddelde uitkering bedraagt 79.910 euro.

Tenlasteneming van de pensioenbijdrage bij invaliditeit

Het solidariteitsfonds heeft in 2022 de pensioenbijdrage van 185 leden ten laste genomen (+26%). Een totaalbedrag van 813.172  euro werd gestort (+45%) voor een gemiddelde bijdrage van 4.396 euro (+14 %).

Moederschapsvergoedingen

261 leden hebben moederschapsuitkeringen ontvangen (+12%). De forfaitaire vergoedingen bedragen 125.375 euro (+11%), de bijdragen gestort op de individuele rekening 288.412 euro (+24%).

De afhankelijkheidsrente

Negentien gepensioneerde leden hebben een maandelijkse afhankelijkheidsrente voor een totaalbedrag van 30.904 euro ontvangen.

Werkingskosten

Het solidariteitsfonds draagt jaarlijks bij in de werkingskosten van Amonis ten belope van 5% van de solidariteitsbijdragen plus 90 euro per beheerd dossier.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen7 (VAPZ)

Aantal aangeslotenen

Op 31 december 2022 telde Amonis 28.649 aangeslotenen verdeeld in 27.322 beroepsactieve leden en 1.327 begunstigden van een pensioen- of overlevingsrente.

Het aantal aangeslotenen toont een zeer lichte daling die sinds 2016 voornamelijk kan worden verklaard door de wettelijke bepaling die opgelegd wordt aan de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening om de rekeningen af te sluiten voor leden die hun wettelijk pensioen opnemen. Dit impliceert een groter aantal pensioenopnames en bijgevolg een vertraging van de toename van het aantal leden.

In 2022 hebben 883 nieuwe leden zich aangesloten (+7%), en 569 leden (-19%) die op hun rekening geen stortingen meer deden werden overtuigd hun stortingen te hervatten via de sociale voordelen RIZIV en/of via persoonlijke bijdragen.

Incasso

Het totaal incasso in VAPZ (sociaal en gewoon VAPZ) bedraagt 80.781.573 euro, hetzij 1% meer dan in 2021.

De persoonlijke bijdragen in VAPZ zijn met 2,5% gestegen. De sociale voordelen bleven stabiel.

Het sociaal VAPZ – met solidariteit – blijft de eerste keuze van onze leden. Stortingen in gewoon VAPZ bedragen eind 2022 slechts 2% van het totaal van de persoonlijke stortingen.

Werkingskosten

De VAPZ-bijdrage tot het dekken van de werkingskosten van Amonis is 3% op de gestorte bijdragen.

Rust- en overlevingspensioenen buiten het solidariteitsstelsel

Op 31 december 2022 ontvingen 1.327 begunstigden van een rust- of overlevingspensioen een maandelijkse rente van Amonis: 507 lijfrentes (38%) en 820 vastetermijnrentes (62%). 187 van deze leden bleven sparen via een 2de contract door middel van hun sociale voordelen RIZIV.

884 nieuwe pensioenen werden in 2022 opgenomen, dit is 2% meer dan in 2021: 844 rustpensioenen en 40 overlevingspensioenen.

De nieuw gepensioneerden blijven voorkeur geven aan het kapitaal: 90% versus 9% voor de vastetermijnrente en 1% voor de lijfrente.

Het globaal bedrag van de rust- en overlevingspensioenen buiten solidariteit (sortingen van kapitaal en maandelijkse rente) die in 2022 gestort werd, bedraagt 118.601.056 euro (+12%).

De leden van Amonis nemen gemiddeld hun aanvullend pensioen op de leeftijd van 65 jaar op.

7 Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen bevat ook de voordelen inzake pensioen en overlijden voor niet-zelfstandigen zoals bedoeld in artikel 54 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen actief als Natuurlijk Persoon (VAPZNP)

Dit pensioenproduct staat ook bekend als Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

Aantal aangeslotenen

Dit in 2018 gelanceerd product telt in totaal 266 onderschreven contracten, waarvan 20 (-43%) in 2022.

Incasso

De recurrente jaarpremies bedragen in 2022 3.495.917 euro (+3%) en 589.772 euro (-53%) werden als éénmalige koopsommen ter financiering van de back-service gestort.

De daling van de nieuwe aangeslotenen en de éénmalige premies (back service) is te wijten aan de verhoging van de raming van het wettelijk pensioen die bij de berekening van de 80%-regel wordt gebruikt. Deze nieuwe berekening vermindert de stortingsmogelijkheden van de zelfstandigen.

Pensioenopnames

We noteren 8 pensioenopnames in VAPZNP in 2022.

Werkingskosten

De bijdrage van de VAPZNP tot het dekken van de werkingskosten van Amonis is 3% op de gestorte bijdragen.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandige natuurlijke personen

Aantal aangeslotenen

We registreren 3.937 contracten voor 3.517 aangesloten leden. Sommige leden hebben meerdere contracten gewaarborgd inkomen.

Incasso

Het totaal van de bruto ontvangen bijdragen bedraagt 5.285.981 euro, een lichte daling ten opzichte van 2021. Dit bedrag wordt geheel door persoonlijke stortingen gefinancierd. Sinds de digitalisering van de sociale voordelen RIZIV kunnen deze laatste inderdaad niet meer toegekend worden voor de financiering van een gewaarborgd inkomen.

Werkingskosten

De bijdrage van het gewaarborgd inkomen aan het dekken van de Amonis-werkingskosten is inbegrepen in de bijdragen en bedraagt 15%.

Uitbetaalde vergoedingen

Voor het geheel van de onderschreven contracten gewaarborgd inkomen door zelfstandige natuurlijke personen werd een totaalbedrag van 4.385.437 euro uitgekeerd aan dag- en bevallingsvergoedingen.

Technisch resultaat

Het technisch resultaat 2022 bedraagt na herverzekering -3.603.743 euro.

Technisch resultaat gewaarborgd inkomen
Overgedragen resultaat na boekjaar 20210,00
Openstaande vorderingen persoonlijke bijdragen21.921,8
Openstaande vorderingen persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs)6.245,91
Openstaande vorderingen RIZIV0,00
Openstaande schulden (te veel betaalde premies)-3.086,48
Taks op openstaande vorderingen-2.123,58
Ontvangen betalingen bevallingspremies584,29
Te ontvangen brutopremies voor 20229.142.200,94
Te ontvangen premies persoonlijke bijdragen9.135.936,62
Te ontvangen premies RIZIV0,00
Te ontvangen premies persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs)6.264,32
Taksen-774.053,63
Ontvangen brutopremies in 20229.137.338,28
Ontvangen premies persoonlijke bijdragen9.137.001,16
Ontvangen premies RIZIV0,00
Ontvangen premies persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs)337,12
Taksen-760.489,67
Verschil premies/vorderingen persoonlijke bijdragen-1.064,54
Verschil premies/vorderingen RIZIV0,00
Verschil premies/vorderingen persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs)5.927,20
Wijziging vorderingen persoonlijke bijdragen-1.394,08
Wijziging vorderingen persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs)553,30
Wijziging vorderingen RIZIV0,00
Terugbetaling teveel betaalde premies840,78
Omzet nettopremies 20228.377.432,90
Schade in eigenbehoud
Wijziging schadeprovisies 1.053.879,84
Betaalde schaden invaliditeit-755.452,80
Betaalde schaden bevallingsvergoeding 2022-584,29
Premievrijstellingen -155.338,63
Wijziging overgangsprovisie300.663,77
Saldo na eigenbehoud8.820.600,78
Schade herverzekerd-4.754.320,94
Betaalde schaden invaliditeit 2022-5.309.311,03
Betaalde schaden bevallingsvergoeding 20220,00
Wijziging voorziening schade na 2014944.439,01
Wijziging voorziening vergrijzing-389.448,92
Saldo voor herverzekering4.066.279,84
Tussenkomst herverzekeraar4.754.320,94
Betaalde schaden invaliditeit 20145.309.311,03
Betaalde schaden bevallingsvergoeding 20220,00
Wijziging schadeprovisie-944.439,01
Wijziging vergrijzingsprovisie389.448,92
Kosten herverzekering-229.472,06
Herverzekeringspremie -5.923.106,51
Premievrijstellingen 186.304,95
Saldo 2.854.327,16
Wijziging voorziening juridische geschillen-2.478,94
Bijdrage in de algemene kosten1.255.222,10
Technisch resultaat1.596.626,12
Toekenning financiële opbrengsten-4.664.470,59
Technisch resultaat na toekenning financiële opbrengsten-3.067.844,47

Tweede vermogen

Individuele pensioentoezegging

Aantal aangeslotenen

In 2022 heeft Amonis 4 contracten IPT afgesloten. Op 31 december 2022 telde Amonis een totaal van 94 afgesloten contracten.

Incasso

Het totaal incasso in IPT bedraagt 358.615 euro en wordt verdeeld onder:

 • recurrente jaarpremies: 282.019 euro;
 • éénmalige koopsommen ter financiering van de back-service: 76.596 euro.

Net zoals de VAPZNP heeft de IPT een sterke daling gekend van zowel de nieuwe contracten als van het incasso. Dit is te wijten aan de verhoging van de raming van het wettelijk pensioen die bij de berekening van de 80%-regel wordt gebruikt. Deze nieuwe regel, opgelegd door de fiscale administratie, vermindert de stortingsmogelijkheden van de bedrijfsleiders.

Werkingskosten

De bijdrage van de IPT tot het dekken van de werkingskosten van Amonis bedraagt maandelijks 0,125% van de Netto Inventaris Waarde van de onderliggende fondsen en instapkosten van 1% worden afgehouden van elke storting (met uitzondering van overdracht van reserves waarop instapkosten niet van toepassing zijn).

Pensioenopname

Vier leden hebben hun IPT-pensioen opgenomen in 2022.

ESG

Deze politiek wordt transversaal toegepast op het geheel van de portefeuille van de bevek. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf ESG.

Gewaarborgd inkomen in de vennootschap

Aantal aangeslotenen

Er zijn 2.357 contracten afgesloten voor 1.956 leden waarbij een vennootschap een dekking gewaarborgd inkomen onderschrijft.

Incasso

Er werd een bedrag van 3.851.357 euro aan brutopremies ontvangen voor het gewaarborgd inkomen van het tweede vermogen. Dit blijft stabiel ten opzichte van vorig jaar.

Werkingskosten

De bijdrage van het gewaarborgd inkomen aan het dekken van de Amonis-werkingskosten is inbegrepen in de bijdragen en bedraagt 15%.

Uitbetaalde vergoedingen

Er werd voor 1.679.911 euro aan dag- en bevallingsvergoedingen uitbetaald. Dit gewaarborgd inkomen is gelijkaardig herverzekerd als het deel in vermogen 1.

Technisch resultaat

Na herverzekering is het technisch resultaat van dit deel van het gewaarborgd inkomen gelijk aan 535.898 euro.

Version FR