Verslag van het management

Finance

Amonis heeft 2020 afgesloten met een financieel nettorendement van 1,75%. Dit rendement is berekend op het geheel van de investeringen en na afhouding van alle financiële kosten (transactiekosten, kosten van depothoudende bank en diverse financiële diensten). Het gemiddelde jaarlijkse nettorendement van Amonis sinds 1995 is gelijk aan 6,51% en blijft boven deze van de samengestelde referentie-index. U vindt hier de historische vergelijking van de rendementen

Investeringsstructuur

Amonis structureert haar investeringen in functie van de verplichtingen opgenomen op het passief van de balans. Het doel van deze strategie is het financieel rendement te optimaliseren rekening houdend met de toekomstige cashflow-structuur van het fonds. De beleggingen worden bijgevolg gesegmenteerd volgens de looptijd van de verplichtingen.

De portefeuille van Amonis is verdeeld in 2 delen. De « LDI » portefeuille bevat de Liability Driven Investments. Dit zijn de activa die een zo goed mogelijke dekking met minimale risico’s beogen en dit enerzijds voor de verwachte toekomstige cashflow van verplichtingen uit het verleden gekapitaliseerd aan interesten van 4,75% en 3,75%, en anderzijds voor verplichtingen gekapitaliseerd aan een variabele basisinterestvoet (1,2% vanaf 1/1/2020) die tijdens de eerstvolgende tien jaren uitbetaald zullen worden. Momenteel bevat de LDI hoofdzakelijk staatsobligaties met hoge kredietwaardigheid en cash. Het luik LDI (+ cash) bedroeg 61% van de portefeuille op 31/12/2020.

De « Growth » portefeuille is samengesteld uit investeringen die gericht zijn op verplichtingen op de lange termijn (toekomstige cashflow geschat op meer dan tien jaar) met als doel een optimaal financieel rendement genereren op lange termijn. Eind 2020 bedroeg de Growth portefeuille 39% van de investeringen. Amonis OFP belegt een belangrijk deel van de Growth portefeuille in deelbewijzen van haar eigen bevek Amonis NV, openbare bevek naar Belgisch recht. De door de OFP vastgestelde Strategische Asset Allocatie (SAA) bepaalt de verdeling van de activa over de verschillende compartimenten van de bevek. Dit deel bevat voornamelijk aandelen, maar ook bedrijfsobligaties, staatsschulden in euro en schuld van opkomende markten. Naast dit in haar eigen bevek belegde deel, bezit de OFP ook cash, private en beursgenoteerde infrastructuuraandelen alsook deelbewijzen in liquide alternatieve investeringsfondsen.

Overzicht rendement van de 2 portefeuilles
Rendement van het
LDI-luik
Rendement van het
Growth-luik
20141,24%12,82%
20150,28%9,13%
20163,95%3,31%
2017-0,01%9,74%
20180,10%-5,64%
20193,93%18,17%
20202,55% 0,72%
Op jaarbasis1,30%7,21%

Financiële strategie

De financiële strategie van Amonis (vooral belangrijk voor de growth portefeuille) berust voornamelijk op een adequate weging van de verschillende activaklassen, met als doel een optimale diversifiëring van de portefeuille over de verschillende wereldmarkten te bekomen, in de meest liquide activa en middels een actief beheer. Bij een actief beheer selecteren de beheerders zelf de effecten van de portefeuille die hen werd toevertrouwd.

Amonis bepaalt een strategische allocatie van de investeringen (lange termijn weging over de verschillende activaklassen) op basis van een verwacht rendement gewogen door het risico van elke klasse. Deze “passieve” allocatie wordt als benchmark gebruikt om het rendement van de portefeuille te vergelijken. Door een actief beheer, de beslissingen van de RvB om van langetermijnwegingen af te wijken (tactische asset allocatie) en een actieve strategie voor het beheer van het wisselrisico, beoogt Amonis haar rendement/risico ratio te verbeteren ten opzichte van de strategische benchmark.

De tabel hieronder toont deze vergelijking vanaf het begin van de strategie (ITD of Inception To Date, i.e. since 1995). Het ITD-rendement blijft boven de strategische benchmark, met een gelijkaardig risiconiveau (berekend door middel van de gemeten standaarddeviatie). Dit geeft een rendement/risico ratio van 0,57 voor Amonis OFP versus 0,56 voor de strategische benchmark.

Jaarlijks
rendement ITD
Jaarlijks
risiconiveau ITD
Amonis OFP6,51%11,34%
Benchmark SAA6,18%11,06%
Gedetailleerde activaspreiding op 31/12/2020

Sociale, ethische en milieu-aspecten (ESG)

Amonis blijft haar ESG-beleid, gelanceerd in 2001, verder ontwikkelen. Na een grondige analyse van de mogelijkheden op de markt en van de studies van de actuele praktijken, hebben we bepaalde principes gedefinieerd en geïmplementeerd.

Amonis OFP en Amonis NV hanteren dezelfde ESG-politiek. Binnen Amonis NV wordt deze politiek in de compartimenten van de bevek geïmplementeerd waarin Amonis OFP investeert. De ESG-politiek wordt ook toegepast in de portefeuilles die niet in de bevek worden inbegrepen, namelijk de LDI en liquide alternatieven.

De ESG-politiek bestaat uit twee delen. Eerst zijn er uitsluitingsregels die door Amonis worden gedefinieerd en waarvan de grote lijnen de volgende zijn.

 • Uitsluiting op basis van product: aandelen en obligaties van tabaksbedrijven alsook van bedrijven die zich bezighouden met de productie van antipersoonsmijnen, clusterbommen, wapens met verarmd uranium en kernwapens.
 • Uitsluiting op basis van het productieproces: bedrijven die directe en onherstelbare schade aan het milieu aanrichten, ondernemingen die voor de vervaardiging van cosmetica dierproeven gebruiken en ondernemingen waarbij de omzet voor meer dan 30 % resulteert uit het gebruik van fossiele brandstoffen.
 • Uitsluiting op basis van goed gedrag en zeden: ondernemingen die herhaaldelijk de principes van UN Global Compact schenden.
 • We sluiten eveneens de staatsobligaties uit van landen die de volgende internationale conventies en convenanten niet toepassen: de conventie over het verbod op chemische wapens, het non-proliferatieverdrag over het bezit van nucleaire wapens, de akkoorden met betrekking tot de rechten van de mens en de 8 conventies met betrekking tot de internationale arbeidsnormen.

  Binnen dit kader, dat door Amonis wordt opgelegd, analyseren de beheerders de inspanningen van de ondernemingen binnen hun portefeuille op het gebied van ESG. Ze kunnen ook onderhandelen om een grotere inzet te bekomen.

  Omdat sommige criteria als subjectief kunnen geëvalueerd worden, zal de toepassing van de ESG-politiek gebeuren volgens het “best effort” principe. Amonis OFP begeeft zich al lang op het terrein van het duurzaam beleggen. De problematiek is echter complex en de definitie van duurzaam beleggen is niet altijd exhaustief. Ondanks de inspanningen in de financiële sector blijft er een gebrek aan standaardisatie van beschikbare ESG-gegevens. Dit thema ontwikkelt. Op Europees niveau worden stappen ondernomen en geconcretiseerd, zoals de invoering van de Europese taxonomie. Dit thema blijft centraal in onze aandacht.

  Politiek van proxy voting

  De meerderheid van de investeringen in aandelen (waarop de proxy voting of stemmen bij volmacht van toepassing kan zijn) worden beheerd in de bevek. Wat de proxy voting betreft, hanteert Amonis een stembeleid op basis van uitzondering. Dit betekent dat Amonis haar recht om actief te stemmen op de AV van de ondernemingen waarin ze belegt, alleen uitoefent wanneer het om uitzonderlijk belangrijke beslissingen gaat (en niet, bij voorbeeld, wanneer het gaat over de herbenoeming van het management of de revisor).

  Securities lending (of effectenleningen)

  Amonis maakt geen gebruik van securities lending.

  Gebruik van afgeleide financiële instrumenten

  Amonis OFP houdt posities aan in afgeleide financiële instrumenten. We maken hier een onderscheid tussen de rechtstreekse strategische of continue indekking via derivaten, de rechtstreekse tactische of tijdelijke indekking via derivaten, en een mogelijke onrechtstreekse blootstelling aan derivaten via onderliggende beleggingen.

  Rechtstreekse strategische derivatenposities

  De strategische indekking via derivaten wordt momenteel uitsluitend gebruikt ter indekking van de wisselkoersrisco’s in de portefeuille. De verplichtingen van Amonis zijn uitgedrukt in euro terwijl een gedeelte van haar dekkingswaarden zijn belegd in effecten die niet in euro worden gewaardeerd. Hierdoor is er een afwijking met de verplichtingen, waardoor er een wisselkoersrisico ontstaat. Dit wisselkoersrisico wordt apart door Amonis beheerd. Bij dit beheer onderscheiden we 2 delen: het wisselkoersrisico van de beleggingen van de Growth-portefeuille en het wisselkoersrisico van de beleggingen van de LDI-portefeuille.

  JP Morgan Asset Management en Mesirow Financial beheren elk 50% van het wisselkoersrisico. Werken met meerdere beheerders laat toe om te beantwoorden aan een dubbel objectief. Enerzijds zijn de beheersmethoden gediversifieerd omdat elke beheerder werkt volgens zijn eigen aanpak. Anderzijds laat de vergelijking van de beheerders toe om hun prestaties te vergelijken. Het wisselkoersrisicobeheer wordt gedaan met termijncontracten op wisselkoersen met betrekking tot de verschillende munten die deel uitmaken van de portefeuille. 

  Voor de Growth-portefeuille heeft Amonis OFP geopteerd voor een actief beheer van het wisselkoersrisico. In de LDI-portefeuille, daarentegen is het wisselkoersrisico in principe passief beheerd.

  Niettemin beschouwt Amonis valutaposities als een aparte activaklasse waarbij door actief beheer het rendement kan verhogen of het risico kan verminderen (of beide). Vanuit dit oogpunt heeft een passieve dekking van het valutarisico in de LDI-portefeuille enkel zin indien de beheerders de mogelijkheid hebben om een actieve indekkingspolitiek voor deze portefeuille te gebruiken, en dit door de mogelijke opheffing van de passieve hedges door middel van tegengestelde termijncontracten. De verliezen en opbrengsten van deze tactische overlay worden afgerekend in de gescheiden deviezenportefeuille, welke een onderdeel uitmaakt van de Growth-portefeuille.

  Onrechtstreekse derivatenposities

  Een indirect gebruik van diverse financiële derivaten is mogelijk door middel van investeringen in grondstoffen en alternatieve beleggingen. Het gaat over derivaten aanwezig op het niveau van het onderliggende fonds en niet op het niveau van Amonis OFP (geen enkele directe investering in derivaten). Het merendeel van de derivaten worden gebruikt om bepaalde posities in te dekken. Bij investeringen in grondstoffen laten swaps bijvoorbeeld toe om het risico van een fysieke levering van aangekochte grondstoffen te vermijden. Bij liquide alternatieven worden derivaten (meer bepaald opties en swaps) gebruikt om specifieke posities te handhaven en in te dekken.

  Risicobeheer

  De risico’s binnen Amonis worden onderverdeeld in volgende categorieën :

  • de pensioenprestaties
   • tijdens de spaarperiode: investeringsrisico (volatiliteit van de beleggingen);
   • na pensionering: lijfrentes (levensverwachting)
  • de solidariteitsprestaties (overlijden, invaliditeit en afhankelijkheid);
  • het gewaarborgd inkomen (invaliditeit).

  Interne provisies

  Om deze risico’s te kunnen dekken, legt Amonis bepaalde technische voorzieningen aan (die aan alle verplichtingen beantwoorden). Deze politiek van reservering wordt beschreven in het financieringsplan. Bijkomend legt de prudentiële wetgeving het aanleggen van een wettelijke solvabiliteitsmarge op.  

  Het rendementsrisico is, gezien de verplichtingenstructuur van Amonis (waaronder de oude 4,75%- en 3,75%-verplichtingen), het grootste risico voor het financiële evenwicht van de instelling. Er wordt veel belang gehecht aan het beheersen van dit risico. Amonis hanteert hiervoor een tweeledig systeem. Een deel van het rendementsrisico, voornamelijk dit op korte termijn, wordt zo goed mogelijk afgedekt middels de LDI-portefeuille (Liability Driven Investments).

  Herverzekering

  De volledige herverzekering, dit uit 2 contracten bestaat, is toevertrouwd aan Scor Global Life.

  Een quote-part herverzekering dekt voor 100% de overlijdensrisico’s en het ten laste nemen van de pensioenbijdrage bij invaliditeit gedekt door het solidariteitsfonds. Een tweede contract dekt voor 100% de risico’s in gewaarborgd inkomen.

  De in 2019 besliste herziening en vernieuwing van de contracten, zijn in 2020 uitgevoerd.

  Kostenbeheer

  Het handhaven van een gezond kostenbeheer leidt tot een stabiel budget. In vergelijking met het beheerde vermogen, bedragen de operationele kosten 0,38%. Het overgrote deel van de jaarlijkse kosten (ongeveer 86%) dekken de kosten voor het operationele beheer van de pensioeninstelling: lonen van de medewerkers, informatica-infrastructuur en kosten voor diverse externe diensten. Verder onderscheiden we hierin nog de kosten van de bestuursorganen (8%) en de communicatie- en marketingkosten (6%).

  Het risico van toekomstige kostenstijgingen houdt voornamelijk verband met invoering en aanpassing aan regelgeving. Amonis stelt alles in het werk om hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.

  Kerncijfers voor het jaar 2020

  Eerste vermogen

  Solidariteit

  De solidariteitsbijdragen ter financiering voor de solidaire dekkingen in 2020 bedragen 7.949.678 euro (afgehouden eind 2019). Het totaal van de uitkeringen gestort door het fonds – waarvan 772 leden genoten – bedraagt 1.993.604 euro. Het geheel van de verrichtingen in 2020 geeft een positief resultaat van 5.742.179 euro.

  Overlevingspensioen

  In december 2020 werden 343 maandelijkse overlevingsrentes (-3%) door het solidariteitsfonds gefinancierd voor een totaal van 986.356 euro (-3%). Ze zijn verdeeld in 5% lijfrentes en 95% vaste termijnrentes.

  16 van deze rentes zijn in 2020 gestart. Een bedrag van 652.795 euro werd daarvoor voorbehouden en de gemiddelde uitkering bedraagt 40.800 euro.  

  Tenlasteneming van de pensioenbijdrage bij invaliditeit

  Het solidariteitsfonds heeft in 2020 de pensioenbijdrage van 178 leden ten laste genomen (+1%). Een totaalbedrag van 595.675 euro werd gestort (-11%) voor een gemiddelde bijdrage van 3.346 euro (-19 %).

  Moederschapsvergoedingen

  239 leden hebben moederschapsuitkeringen ontvangen (-8%). De forfaitaire vergoedingen bedragen 118.885 euro (-0,1%), de bijdragen gestort op de individuele rekening 256.435 euro (+3%).

  De afhankelijkheidsrente

  Twaalf gepensioneerde leden hebben een maandelijkse afhankelijkheidsrente voor een totaalbedrag van 20.079 euro ontvangen.

  Het solidariteitsfonds draagt jaarlijks bij in de werkingskosten van Amonis ten belope van 5% van de solidariteitsbijdragen plus 90 euro per beheerd dossier.

  Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen2 (VAPZ)

  Aantal aangeslotenen

  Op 31 december 2020 telde Amonis 28.708 aangeslotenen verdeeld in 27.411 beroepsactieve leden en 1.297 begunstigden van een pensioen- of overlevingsrente.

  Het aantal aangeslotenen toont een zeer lichte daling die door 2 elementen kan worden verklaard. Enerzijds impliceert de verplichting van de wettelijke bepaling, die de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening oplegt om de rekeningen af te sluiten voor leden die hun wettelijk pensioen opnemen, een groter aantal pensioenopnames en bijgevolg een vertraging van de toename van het aantal leden. Anderzijds heeft de pandemie het aantal nieuwe aansluitingen beperkt doordat de tijd van de zorgverleners ingenomen werd door de gezondheidscrisis en dus minder beschikbaar waren.

  In 2020 hebben 687 nieuwe leden zich aangesloten (-15%). Zoals eerder uitgelegd, is deze daling vooral te wijten aan Covid-19. Alhoewel we de fysieke afspraken zeer vlug door videoconferenties hebben vervangen, was toch een aanpassingstijd nodig. Bovendien was voor de meerderheid van de zorgverleners de strijd tegen de pandemie de enige prioriteit.

  466 leden (-6%) die op hun rekening geen stortingen meer deden werden overtuigd hun stortingen te hervatten via de sociale voordelen RIZIV en/of via persoonlijke bijdragen.

  Incasso

  Het totaal incasso in VAPZ (sociaal en gewoon VAPZ) bedraagt 38.532.344 euro, hetzij een daling van 51% ten opzichte van 2019.

  Deze daling is niet representatief voor een daling van de bijdragen betaald door Amonis-leden. Dit is vooral te wijten aan de digitalisering van de procedure voor het verkrijgen van de sociale voordelen RIZIV, waardoor er een jaar vertraging is bij de RIZIV-stortingen. De situatie als gevolg van Covid-19 heeft wel geleid tot een lichte daling van de persoonlijke bijdragen van onze leden.

  Gerekend over alle betrokken beroepen, heeft meer dan 80% van de sociale voordelen RIZIV vertraging opgelopen door de digitalisering van de aanvraagprocedure. Immers, zonder een ondertekend document waarbij de leden zich ertoe verbinden hun sociale voordelen bij Amonis te plaatsen, beschouwt Amonis deze niet meer als een “zekere vordering voor de sociale voordelen RIZIV”, zoals dat het geval was vóór de digitalisering. Dit betekent niet dat deze voordelen niet aan Amonis zijn toegekend, maar dat zij pas zullen worden geboekt wanneer zij daadwerkelijk door het RIZIV worden uitbetaald. Bovendien werd voor artsen en tandartsen bij de digitalisering een sprong van een jaar in de aanvraagprocedure ingevoerd.

  De persoonlijke bijdragen zijn met 1% gedaald, heel waarschijnlijk als gevolg van de pandemie. Sommige van onze leden hebben hun beroepsactiviteit tijdens de ‘lockdown’ periodes moeten onderbreken, waardoor hun beroepsinkomsten zijn gedaald.

  Het sociaal VAPZ – met solidariteit – blijft de eerste keuze van onze leden. Stortingen in gewoon VAPZ  bedragen eind 2020 slechts 1,5% van het totaal van de persoonlijke stortingen.

  De bijdrage tot het dekken van de beheerskost van Amonis is 3% op de gestorte premies.

  Rust- en overlevingspensioenen buiten het solidariteitsstelsel

  Op 31 december 2020 ontvingen 1.297 begunstigden van een rust- of overlevingspensioen een maandelijkse rente: 542 lijfrentes (42%) en 755 vastetermijnrentes (58%). 224 van deze leden bleven sparen via een 2de contract door middel van hun sociale voordelen RIZIV.

  815 nieuwe pensioenen werden in 2020 opgenomen, dit is 4,5% meer dan in 2019: 781 rustpensioenen en 34 overlevingspensioenen. De effecten van de wet die de opname van het Amonis-pensioen koppelt aan het wettelijk pensioen beginnen te verminderen. Het aantal “verplichte” pensioenopnames daalt.

  De nieuw gepensioneerden blijven voorkeur geven aan het kapitaal: 91% versus 8% voor de vastetermijnrente en 1% voor de lijfrente.

  Het globaal bedrag van de rust- en overlevingspensioenen (buiten solidariteit) die in 2020 gestort werd, bedraagt 99.587.760 euro. Dit bedrag omvat zowel de stortingen van kapitaal als de pensioenen opgenomen in rente Dit totaalbedrag is toegenomen met 21%, als gevolg van de stijging van het aantal opgenomen pensioenen. 

  De leden van Amonis nemen gemiddeld hun aanvullend pensioen op de leeftijd van 66 jaar op.

  2 Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen bevat ook de voordelen inzake pensioen en overlijden voor niet-zelfstandigen zoals bedoeld in artikel 54 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

  Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen actief als Natuurlijk Persoon (VAPZNP)

  Dit pensioenproduct staat ook bekend als Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

  Aantal aangeslotenen

  Dit in 2018 gelanceerd product telt in totaal 225 onderschreven contracten, waarvan 50 in 2020.

  Incasso

  De recurrente jaarpremies bedragen in 2020 2.973.957 euro. De éénmalige koopsommen ter financiering van de back-service liepen op tot 732.358 euro.

  Gewaarborgd inkomen voor zelfstandige natuurlijke personen

  Aantal aangeslotenen

  We registreren 4.351 contracten voor 3.882 aangesloten leden. Sommige leden hebben meerdere contracten gewaarborgd inkomen.

  Incasso

  Het totaal van de bruto ontvangen bijdragen bedraagt 5.748.698 euro, een lichte daling ten opzichte van 2019. Een totaal van 5.402.715 euro wordt door persoonlijke stortingen gefinancierd (94%). De sociale voordelen RIZIV vertegenwoordigen, met een effectief gestort bedrag van 345.684 euro, maar 6% van dit totaal.

  Kosten
  De kosten inbegrepen in de premies bedragen 15%.

  Uitbetaalde vergoedingen

  Voor het geheel van de onderschreven contracten gewaarborgd inkomen door zelfstandige natuurlijke personen werd een totaalbedrag van 4.564.491 euro uitgekeerd aan dag- en bevallingsvergoedingen.

  Technisch resultaat

  Het technisch resultaat 2020 bedraagt na herverzekering 1.331.446 euro.

  .

  Technisch resultaat gewaarborgd inkomen
  Overgedragen resultaat na boekjaar 20190,00
  Openstaande vorderingen persoonlijke bijdragen14.672,90
  Openstaande vorderingen persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs)9.818,86
  Openstaande vorderingen RIZIV30.564,08
  Openstaande schulden (te veel betaalde premies)-1.499,93
  Taks op openstaande vorderingen-4.534,48
  Ontvangen betalingen bevallingspremies1.584,95
  Te ontvangen brutopremies voor 20209.591.684,66
  Te ontvangen premies persoonlijke bijdragen9.570.786,85
  Te ontvangen premies RIZIV17.468,12
  Te ontvangen premies persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs)3.429,69
  Taksen -812.110,60
  Ontvangen brutopremies 20209.594.988,77
  Ontvangen premies persoonlijke bijdragen9.249.006,50
  Ontvangen premies RIZIV345.683,92
  Ontvangen premies persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs)298,35
  Taksen -800.359,54
  Verschil premies/vorderingen persoonlijke bijdragen321.780,35
  Verschil premies/vorderingen RIZIV-328.215,80
  Verschil premies/vorderingen persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs)3.131,34
  Wijziging vorderingen persoonlijke bijdragen-295.357,38
  Wijziging vorderingen persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs)-5.851,22
  Wijziging vorderingen RIZIV299.863,97
  Terugbetaling teveel betaalde premies1.344,63
  Omzet nettopremies 20208.796.214,18
  Schade in eigenbehoud117.134,54
  Wijziging schadeprovisies 1.339.323,59
  Betaalde schaden invaliditeit-1.080.095,40
  Premievrijstellingen -142.093,65
  Saldo na eigenbehoud8.913.348,72
  Schade herverzekerd-6.686.616,33
  Betaalde schaden invaliditeit 2020-5.116.287,20
  Betaalde schaden bevallingsvergoeding 2020-1.584,95
  Wijziging voorziening schade na 2014-1.051.829,73
  Wijziging voorziening vergrijzing-516.914,44
  Saldo voor herverzekering2.226.737,39
  Tussenkomst herverzekeraar6.686.616,33
  Betaalde schaden invaliditeit 20145.116.287,20
  Betaalde schaden bevallingsvergoeding 20201.584,95
  Wijziging schadeprovisie1.051.829,73
  Wijziging vergrijzingsprovisie516.914,44
  Kosten herverzekering-246.147,79
  Herverzekeringspremie -6.333.479,94
  Premievrijstellingen 179.785,12
  Saldo 2.513.506,11
  Wijziging voorziening juridische geschillen2.478,94
  Bijdrage in de algemene kosten-1.316.936,11
  Technisch resultaat1.199.048,94
  Toekenning financiële opbrengsten716.442,90
  sch resultaat na toekenning financiële opbrengsten1.915.491,84

  Tweede vermogen

  Individuele pensioentoezegging

  Aantal aangeslotenen

  In 2020 heeft Amonis 9 contracten IPT afgesloten. Op 31 december 2020 telde Amonis een totaal van 66 afgesloten contracten.

  Incasso

  Het incasso bestaat uit 2 delen:

  • de recurrente jaarpremies bedragen 497.714,81 euro;
  • de éénmalige koopsommen ter financiering van de back-service bedragen 349.296,60 euro.

   Pensioenopname

   Vermits de IPT slechts vanaf eind 2015 werd aangeboden aan onze leden, zijn er binnen deze groep nog geen pensioneringen.

   Kosten

   De beheerskosten bedragen maandelijks 0,125% van de Netto Inventaris Waarde van de onderliggende fondsen en instapkosten van 1% worden afgehouden van elke storting (met uitzondering van overdracht van reserves waarop instapkosten niet van toepassing zijn).

   ESG

   Deze politiek wordt transversaal toegepast op het geheel van de portefeuille van de bevek. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf ESG.

   Gewaarborgd inkomen in de vennootschap

   Aantal aangeslotenen
   Er zijn 2.403 contracten afgesloten voor 2.005 leden waarbij een vennootschap een dekking gewaarborgd inkomen onderschrijft.

   Incasso
   Er werd een bedrag van 3.846.291 euro aan brutopremies ontvangen voor het gewaarborgd inkomen van het tweede vermogen.

   Kosten
   De kosten inbegrepen in de premies bedragen 15%.

   Uitbetaalde vergoedingen
   Er werd voor 1.633.477 euro aan dag- en bevallingsvergoedingen uitbetaald. Dit gewaarborgd inkomen is gelijkaardig herverzekerd als het deel in vermogen 1.

   Technisch resultaat
   Na herverzekering is het technisch resultaat van dit deel van het gewaarborgd inkomen gelijk aan 584.045,83 euro
   Version FR