Beheersverslag

Twee gescheiden vermogens

De wetgeving die de activiteiten voor IBP’s bepaalt, deelt de toegelaten pensioenactiviteiten in twee groepen. Enerzijds zijn er de activiteiten naar zelfstandigen, en anderzijds zijn er de activiteiten waarbij er een verhouding werkgever-werknemer bestaat of activiteiten voor bedrijfsleiders. Amonis heeft naast de toelating als IBP voor de activiteiten naar zelfstandigen, ook de toelating gekregen om activiteiten uit te oefenen voor bedrijfsleiders.

Deze twee types van activiteiten dienen strikt gescheiden beheerd te worden in zogenaamde gescheiden vermogens. Dit betekent dat er geen boekhoudkundige wisselwerking mag zijn tussen deze activiteiten.

Er werd bijgevolg een tweede gescheiden vermogen opgericht. Het eerste (bestaande) gescheiden vermogen bevat de klassieke activiteiten die Amonis sedert lange tijd onderneemt naar de zelfstandige natuurlijke personen toe: het sociaal VAPZ (Vrij Aaanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), het gewoon VAPZ, de VAPZNP (het vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon) en het gewaarborgd inkomen. Het tweede gescheiden vermogen bevat de IPT’s (Individuele Pensioentoezegging) voor bedrijfsleiders en de contracten gewaarborgd inkomen onderschreven door vennootschappen ten voordele van de bedrijfsleiders. In dit jaarverslag bespreken we de resultaten per gescheiden vermogen.

Vermogen 1
VAPZ, VAPZNP en gewaarborgd inkomen voor zelfstandige natuurlijke personen

Resultaat en winstdeelname 2019

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de winstdeelname voor het jaar 2019 goed te keuren in toepassing van artikels 3.4 van de reglementen sociaal pensioen, gewoon pensioen en VAPZNP.

Toekenningscriteria

De Raad van Bestuur stelt voor om voor het jaar 2019 de volgende winstdeelname toe te kennen aan de aangesloten leden:

a) die jonger dan 65 jaar of 65 jaar waren op 31/12/2019 en waarvan de pensioenovereenkomst in werking is op 25 juni 2020, en

b) die in 2019 een pensioenbijdrage betaalden en/of waarvoor Amonis in de loop van 2019 beschikte over een “vaststaande schuldvordering op de sociale voordelen RIZIV”. In overeenstemming met artikel 5.2 van het pensioenreglement wordt deze schuldvordering gelijkgesteld met een betaling.

Bedrag van de winstdeelname

De Raad van Bestuur stelt voor om de aangesloten leden die tegelijk voldoen aan de voorwaarden a) en b) hierboven, het volgende bedrag als winstdeelname toe te kennen:

  • Voor het sociaal VAPZ, een bedrag zodat het totaalrendement over de gehele individuele rekening in sociaal VAPZ, rekening houdend met de drie generaties basisinterest, minimum 2,15% netto bedraagt, verhoogd met een taks van 9,25%.
  • Voor het gewoon VAPZ, een bedrag zodat het totaalrendement over de gehele individuele rekening in gewoon VAPZ 2,15% netto bedraagt, verhoogd met een taks van 9,25%.
  • Voor de VAPZNP, een bedrag zodat het totaalrendement over de gehele individuele rekening in VAPZNP 2,15% netto bedraagt, verhoogd met een taks van 9,25%.

De globale verhoging van de individuele rekeningen naar aanleiding van deze winstdeelname bedraagt 1.823.975,26 euro. In fair value en inclusief taks, bedraagt deze verhoging 1.748.916,50 euro. De taks is ten laste van de leden.

Verhoging van de lopende pensioenrentes

De Raad van Bestuur stelt voor een verhoging van de lopende pensioenrentes van 1% toe te kennen aan de begunstigden die genieten van een rente op 25 juni 2020, en dit uitsluitend voor begunstigden van rentes ingegaan na 1 januari 1995.

De totale verhoging van de rentes wordt geraamd op 944.235,47 euro en komt ten laste van het solidariteitsfonds als uitkering van de in voege zijnde rentes (art. 1, 4° AR 14/11/2003).

Opvolgingfinancieringsplan en financieringsniveau van de verplichtinge

De financieringsplannen voor de activiteiten vermeld in art 2/1 §1, 2°, a), b), c) en e) van de WIBP, enerzijds voor het aanvullend pensioen voor zelfstandigen, in voege sinds 31 december 2012 en anderzijds voor het aanvullend pensioen voor zelfstandigen actief als natuurlijke persoon in voege sinds 27 mei 2018, bepalen de berekeningswijze van de technische voorzieningen.

Het financieringsniveau van de verbintenissen wordt bepaald door de verhouding tussen de verplichtingen en de bezittingen. Afhankelijk van de manier waarop de verbintenissen worden gedefinieerd, bekomt men een verschillend resultaat. Amonis OFP berekent het financieringsniveau van de verbintenissen volgens de begrippen van voorziening op korte en op lange termijn zoals bepaald in de rondzendbrief CBFA_2008_05 van 13 februari 2008.

Voorziening op korte termijn

Conform de rondzendbrief CBFA_2009_13, zijn de verbintenissen waarmee de bezittingen moeten worden vergeleken de verworven reserves en de waarborg bedoeld in artikel 47, alinea 2, van de WAPZ. Deze betreffen de technische voorzieningen op korte termijn, buiten solidariteit (801.916,58 euro). Volgens deze definitie ligt het financieringsniveau van Amonis OFP op 248,66%, rekening houdend met de solvabiliteitsmarge.

Voorziening op lange termijn

Rekening houdend met de definitie van de technische provisies op lange termijn (1.771.495,25 euro), bekomen we, conform het financieringsplan, een financieringsniveau van 111,74%. Dit impliceeert een dekking van de vereiste solvabiliteitsmarge van 417%. De verplichtingen zijn bijgevolg volledig gefinancierd.

Vermogen 2
IPT en gewaarborgd inkomen in vennootschap

Opvolging financieringsplan en financieringsniveau van de verplichtingen

Het financieringsplan voor de activiteiten vermeld in art. 2/1 §1, 1° b) en c) van de WIBP bepaalt de berekeningswijze van de technische voorzieningen.

Dit financieringsplan bepaalt enerzijds de financiering van de IPT en anderzijds de financiering van het gewaarborgd inkomen met als onderschrijver een vennootschap. De IPT die aangeboden wordt aan bedrijfsleiders is in essentie een systeem van vaste bijdragen, waarbij de bijdragen worden geïnvesteerd conform een “life cycle” die vastgelegd werd in het financieringsplan. De dekkingsgraad bedraagt 145,10%. De optionele dekking gewaarborgd inkomen wordt gefinancierd met een afzonderlijke bijkomende bijdrage. De verplichtingen zijn bijgevolg volledig gefinancierd.

Corporate governance

Amonis past de regels toe inzake goed beheer die door de controle-instanties zoals de FSMA aan de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening worden opgelegd.

De Raad van Bestuur laat zich bijstaan door comités die adviezen verlenen, elk voor zijn specifiek domein, en verslag uitbrengen van hun activiteiten. Deze comités zijn samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur en externe medewerkers. Deze laatsten zijn ofwel leden van de Algemene Vergadering, ofwel externe experten.

Het Asset Allocation Comité informeert en geeft advies over de verschillende aspecten van het vermogensbeheer: investeringsstrategie en financieel risicobeheer.

Asset Allocation Comité

Gedurende de trimestriële vergaderingen, concentreert het comité zich op de samenstelling van de beleggingsportefeuille, de spreiding van de beleggingsrisico’s en de evaluatie van de verschillende beheerders in de verschillende beleggingscategorieën. Eveneens worden de rendementen en risicoberekeningen, uitgevoerd door de depothoudende bank, besproken.

Tijdens 2019 volgde het Asset Allocation Comité in eerste plaats de opzet van de nieuwe portefeuille die investeert in beursgenoteerde infrastructuuraandelen. In wat zich als een sterk beursjaar aankondigde resulteerde het opvolgen van de beleggingen in twee winstnemingen, respectievelijk in juli en december. Evaluatiegesprekken werden gevoerd met vermogensbeheerders Stenham voor de portefeuille liquide alternatieven en Global Evolution voor de portefeuille emerging markets debt.

Het Asset Allocation Comité volgde ook de evolutie rond brexit verder op, hiertoe werd het contract met de depothoudende bank van London naar Luxemburg verplaatst. Sinds 9 februari is JPMorgan Bank Luxembourg de depothoudende bank voor het OFP.

Het Risicocomité analyseert risico’s op financieel niveau, op operationeel niveau en op actuarieel niveau. Dit comité houdt zich specifiek bezig met de methodologie op het gebied van reservering, dekkingen, herverzekering, basisinterest en winstdeelname. Het risicocomité bereidt ook het financieringsplan en de verklaring inzake beleggingsprincipes voor.

Risicocomité

In 2019 heeft het comité de evolutie van de dekkingsgraad geanalyseerd van de pensioen- en solidariteitsverplichtingen. En dit met bijzondere aandacht voor de dekking in functie van de looptijd van de verplichtingen (korte, middellange en lange termijn). Het actieplan om te voldoen aan de IORP II verplichtingen werd geanalyseerd en goedgekeurd. In een gemeenschappelijke zitting over de politiek van reservering en de gebruikte actuariële methoden over 2019, hebben het risicocomité en het auditcomité het verslag van de aangewezen actuarissen besproken. De basisinterest voor 2020 werd vastgelegd rekening houdend met de marktomstandigheden en de weerslag hiervan op het langetermijn financieel evenwicht. Op basis van een ALM-studie heeft het comité de verhouding geanalyseerd van de toekomstige waarborgen en verplichtingen in functie van de evolutie van de bijdragen, de basisinterest en de verwachte opbrengsten in functie van de samenstelling van de portefeuille. Verschillende elementen werden geëvalueerd: de herverzekeringsovereenkomsten van het gewaarborgd inkomen en de solidariteit, de sterftecijfers inzake solidaire overlijdensdekking, gewaarborgd inkomen en lijfrentes, alsook aantal en duur van de arbeidsongeschiktheden. Het comité heeft kennis genomen van de vereisten van art.77/2 en 77/3 van de WIBP met betrekking tot de nieuwe functie risicobeheer en het comité heeft een verantwoordelijke voorgesteld voor deze functie. Het voorstel van resultaatsverdeling over 2019 werd eveneens besproken.

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij voor de opvolging van de financiële informatie, de interne controle en het auditproces.
Auditcomité

Het comité heeft kennis genomen van het jaarverslag 2018 en het tussentijds verslag door de commissaris Deloitte. Controles werden uitgevoerd op de beoordeling van de jaarrekeningen en het jaarverslag, op de interne controleomgeving (beleggingsbeleid, IT-organisatie, uitkeringen, procedures, datakwaliteit en medische acceptatie, rapporten interne audit, communicatie met regelgevende instanties), op actuariële werkzaamheden en op nazicht van de notulen.

Het comité heeft eveneens kennis genomen van het jaarverslag 2018 van de Compliance Officer die in 2018 veel tijd heeft besteed aan de implementering van GDPR (General Data Protection Regulation), bijkomend aan de jaarlijkse werkzamheden : jaarverslag van het afgelopen jaar en planning van het komende jaar, formalisering van compliance documenten, monitoring, nazicht van het integriteitsbeleid, de compliance charter en andere documenten van goed beheer, klachtenbehandeling, lezing van de verslagen van de RvB, de comités, de AV en het Management Team.

Het bureau Callens, Pirenne & Co heeft zijn interne auditrapport voorgesteld. Dit betreft de interne controle en administratieve procedures met betrekking op de algemene organisatie en het deugdelijk bestuur, de operationele activiteiten in gewaarborgd inkomen en pensioen en de opvolging van de openstaande aanbevelingen geformuleerd tijdens de vorige auditinterventies.

Het comité heeft de trimestriële rekeningen geanalyseerd en de budgetcontrole uitgevoerd samen met de directie. Tijdens een gezamenlijke zitting met het risicocomité werd kennis genomen van het verslag door de aangewezen actuarissen, alsook van hun positief advies over de provisioneringsmethodes en de solvabiliteit. De juridische dossiers werden voorgesteld : terugvorderingen van schulden en hangende geschillen. Tot slot heeft het comité kennis genomen van de stand van zaken m.b.t. de kwaliteit van de mededelingen naar DB2P.

Het Benoemings- en Vergoedingscomité adviseert de Raad van bestuur over de vernieuwing van mandaten, de benoeming, de vergoeding en de evaluatie van de leden van de Raad van Bestuur, van de comités van de Algemene Vergadering, evenals van de externe experten en het management.

Benoemings- en Vergoedingscomité

Binnen de Raad van Bestuur werd Mr. Tom Lemense benoemd tot stagiaire-bestuurder, dr. Jean-Pierre Van Buyten ging op pensioen en het mandaat van dr. Sumio Yoshimi werd verlengd. Het comité heeft de kandidatuur voorgesteld van dr. Dirk Bernard als nieuwe voorzitter in 2020.

Mr. Tom Lemense werd benoemd als lid van het risicocomité, dr. Philippe Kolh werd benoemd tot voorzitter van het auditcomité, dhr. Michel Rutten werd benoemd tot vervangend lid in de deontologische commissie en verschillende mandaten werden binnen de comités hernieuwd.

Binnen de Algemene Vergadering werden 9 mandaten hernieuwd, 3 leden werden benoemd en 1 gecoöpteerd lid zal worden voorgelegd. Het comité heeft de vergoedingen van de leden van de Algemene Vergadering gevalideerd op basis van hun effectieve aanwezigheid. Aansluitend werd de ondertekening van het vertrouwelijkheidscharter door de leden van de Algemene Vergadering geverifieerd.

Het comité heeft de deelname van de expert partners binnen de comités geëvalueerd op basis van een evaluatierapport van de voorzitters van de comités en de hernieuwing van de mandaten opgevolgd.

De vergoeding van de bestuurders en de onafhankelijke bestuurders wordt op jaarlijkse basis bepaald. Verschillende categorieën worden voorzien. Categorie 1 betreft 5 bestuurders die lid zijn van 2 comités. De vergoeding per lid bedraagt 25.000 euro. Categorie 2 betreft 1 bestuurder die tegelijk lid is van 2 comités en voorzitter is van 1 van deze beide comités. De vergoeding bedraagt 28.000 euro per lid. Categorie 3 betreft 3 bestuurders die ook lid zijn van het Coördinatiecomité. Hun vergoeding is vastgelegd op 52.000 euro. Categorie 4 betreft 2 leden van het Coördinatiecomité waarvan de vergoeding op 32.000 euro vastgelegd wordt. De globale vergoeding van de 7 leden van de Algemene Vergadering in de comités bedraagt 38.293 euro. De globale vergoeding van de 3 externe experten in de comités bedraagt 13.500 euro. Elke expert is gebonden door een contract dat jaarlijks hernieuwbaar is na evaluatie.

Belangrijke gebeurtenissen na het afsluiten van het boekjaar

Begin 2020 werd duidelijk dat een nieuwe en ongeziene bedreiging voor de wereldeconomie vorm nam. De uitbraak van Covid-19 zorgde aanvankelijk voor weinig onrust op de financiële markten en de financiële resultaten waren eind januari positief. Vanaf februari echter, wanneer het pandemische karakter van het virus duidelijk werd, reageerden de financiële markten wel, en zeer fel. Er deden zich verliezen tot -25% voor in slechts tien dagen en dit op nagenoeg alle aandelenmarkten. Ook obligatiemarkten reageerden nerveus, en de schuldgraad ten gevolge van de maatregelen die overheden nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan werpt voor bepaalde Europese landen weerom vragen op.

Welke is de huidige positie van Amonis? Ook wij konden de ernst van de situatie niet beoordelen op het einde van 2019. De uitvoering van het beleggingsplan bracht Amonis wel in een comfortabele positie toen de uitbraak zich voordeed. Amonis heeft namelijk in twee keer de winsten van 2019 nagenoeg volledig gerealiseerd, éénmaal in juli en éénmaal begin december. Er werd besloten om een uitzonderlijk hoge positie in liquiditeiten aan te houden, met de idee om deze na een normale verwachte beurscorrectie opnieuw te investeren. De uitbraak van Covid-19 heeft echter geleid tot een nieuwe situatie van waarschijnlijk langdurige onzekerheid, waardoor de RvB in februari besliste om de tactische cashpositie te behouden. De uitbetalingen voor 2020 zijn hiermee verzekerd en deze positie geeft Amonis voldoende tijd om de evolutie op te volgen, en wanneer er meer zicht is op de effectieve economische gevolgen, strategische beslissingen te nemen

Toekomstige gebeurtenissen

Amonis focust zich in 2020 vooral op de opvolging van de veranderde en veranderende wetgeving. De implementatie van IORP II in het Belgische recht begin 2019 zal nog verscheidene aanpassingen vergen aan de verschillende beleidsdocumenten en policies.

Kwijting

De Raad van Bestuur vraagt aan de Algemene Vergadering kwijting voor de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Bezoldiging van de commissaris

De bezoldiging van de commissaris bedraagt voor 2019: 31.700 euro excl. BTW.

De bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris bedraagt voor 2019: 0 euro excl. BTW.

Andere controleopdrachten: 0 €.

Belastingadviesopdrachten: 0 €.

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten: 0 €

Version FR