Bijlage 2
Toelichting van de rubrieken van de balans en de resultatenrekening

Balans — actief

I. Oprichtingskosten

Oprichtingskosten van de vennootschap.

II. Vaste activa

Affectatiewaarde van de immateriële en materiële vaste activa, zijnde het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de geboekte waardeverminderingen.

III. Beleggingen

A. Onroerende goederen

Affectatiewaarde van de gebouwen rechtstreeks in eigendom van Amonis OFP, zijnde de geschatte waarde bij vrije en ongedwongen verkoop. Deze waarde wordt om de drie jaar herzien.

B. Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten

Affectatiewaarde van de activa waarin Amonis OFP belegt.

IV. Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen

Aandeel van de herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen voor bijdragevrijstelling, afhankelijkheid en gewaarborgd inkomen.

V. Vorderingen

A. Te ontvangen bijdragen

Nog verschuldigde bijdragen. Een globale waardevermindering wordt geboekt voor de RIZIV-bijdragen, gelet op de onzekerheid m.b.t. de definitieve toewijzing van deze vordering.

B. Vorderingen op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

Saldo rekening courant herverzekeraars (verschil tussen de effectief verschuldigde premies en de reeds gestorte voorschotten tijdens het boekjaar).

C. Overige vorderingen

Vorderingen van zeer uiteenlopende aard, waaronder teruggevorderde onverschuldigde betalingen i.v.m. pensioen of gewaarborgd inkomen, vorderingen bij de depothoudende bank als gevolg van het verkopen van effecten die nog niet volledig afgerond zijn, kredietnota’s van leveranciers en het saldo van de R/C Amonis KDV.

VI. Liquide middelen

Tegoeden op zichtrekeningen en op termijnrekeningen.

VII. Overlopende rekeningen

Gemaakte kosten en ontvangen opbrengsten die moeten toegewezen worden aan het volgende boekjaar.

Balans — passief

I. Eigen vermogen

Totaal van het sociaal fonds, de wettelijke solvabiliteitsmarge en het overgedragen resultaat. Een positief resultaat van het boekjaar wordt toegewezen aan het sociaal fonds na de wijziging van de wettelijke solvabiliteitsmarge en de eventuele winstdeelname. Een negatief resultaat van het boekjaar wordt in mindering gebracht van het bestaande sociaal fonds en desgevallend wordt het saldo geboekt in de post overgedragen verlies.

II. Technische voorzieningen

Technische voorzieningen met betrekking tot het pensioen (A) waaronder de technische voorzieningen voor actieve leden en gepensioneerde leden en de globale provisie voor beheerskosten voor dekkingen buiten solidariteit, technische voorzieningen met betrekking tot gewaarborgd inkomen (B) waaronder de schadeprovisie, vergrijzingsprovisie en de voorziening IBNR voor het gewaarborgd inkomen en de overige technische voorzieningen (D), met de reserve voor tenlasteneming of vrijstelling van pensioenbijdragen, de reserve voor aanvullende overlevingspensioenen in solidariteit, de reserves voor de solidaire afhankelijkheidsdekkingen, de overgangsreserve voor het gewaarborgd inkomen en de globale provisie voor beheerskosten voor solidariteit.

III. Voorzieningen voor risico’s en kosten

Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken m.b.t. het gebouw op het de Jamblinne de Meuxplein, en andere voorzieningen o.a. voor juridische geschillen en herstructureringskosten.

IV. Schulden

Technische schulden (A) waarbij het overgrote deel schulden tegenover de herverzekeringsondernemingen betreft, de fiscale en parafiscale schulden (B) waaronder bedrijfsvoorheffing, RSZ, solidariteitsbijdrage op pensioenkapitalen en overige (D) met vooral het saldo op de R/C Amonis CVBA. Deze laatste moet echter worden gezien in combinatie met het saldo van de R/C Amonis KDV in de post V.F. overige vorderingen.

V. Overlopende rekeningen

Deze balanspost bevat kosten die ten laste moeten genomen worden van het huidige boekjaar maar pas het jaar nadien betaald zullen worden.

Posten buiten balansstelling

Waarde van rechten en verplichtingen die niet in de balans worden opgenomen, hetzij de notionele waarde van de termijncontracten afgesloten in het kader van het currency overlay programma.

Resultatenrekening

I. Technisch resultaat

Resultaat van de technische dekkingen. Dit is het saldo van:

  • A. Bijdragen: met betrekking tot pensioen, gewaarborgd inkomen en solidariteit
  • B. Uitkeringen: de effectief uitbetaalde bedragen met betrekking tot pensioen, gewaarborgd inkomen en solidariteit
  • C. Wijzigingen van het aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen
  • D. Overdracht van pensioenrechten van en naar andere pensioeninstellingen
  • E. Wijziging van de technische voorzieningen met betrekking tot pensionering, gewaarborgd inkomen en solidariteit
  • F. Uitkeringen van de herverzekering
  • G. Betaalde herverzekeringspremies

II. Financieel resultaat

Resultaat van de beleggingen en de wisselkoersindekking.

III. Bedrijfsresultaat

Resultaat van de bedrijfsvoering, zijnde de kosten gemaakt voor het operationele beheer van Amonis OFP.

IV. Waardeverminderingen
V. Voorzieningen voor risico’s en kosten

Deze post bevat de wijziging van de voorzieningen voor risico’s en kosten in de balans.

VI. Uitzonderlijk resultaat
VII. Belastingen op het resultaat

Belastingen ten laste van het boekjaar.

VIII. Toe te wijzen resultaat van het boekjaar

Deze post bevat het saldo van de zeven voorgaande rubrieken..

Resultaatsverwerking

I. Toe te wijzen winst/verlies

Het toe te wijzen resultaat van het boekjaar wordt vergeleken met het overgedragen verlies van vorige boekjaren om een totaal toe te wijzen winst of verlies te bekomen.

III. Solvabiliteitsmarge

Toevoeging of onttrekking aan de wettelijke solvabiliteitsmarge. Een toevoeging (respectievelijk onttrekking) betekent een verlaging van de toe te wijzen winst of een verhoging van het overgedragen verlies (vice versa).

V. Sociaal fonds

Toewijzing of onttrekking aan het sociaal fonds van de winst of verlies. Een toevoeging (respectievelijk onttrekking) betekent een verlaging van de toe te wijzen winst of een verhoging van het overgedragen verlies (vice versa).

VI. Over te dragen verlies

Saldo na resultaatsverwerking van het toe te wijzen verlies.

VIII. Niet-verplichte winstdeelname

Deze post bevat desgevallend de winstdeelname waartoe de Algemene Vergadering beslist. Normaal wordt het voorstel tot winstdeelname van de Raad van Bestuur al in de technische voorzieningen geboekt.

Version FR