Beheersverslag

1. Twee gescheiden vermogens

De activiteiten van de IBP Amonis kunnen in twee types verdeeld worden. Enerzijds zijn er de activiteiten voor natuurlijke personen en anderzijds zijn er de activiteiten voor rechtspersonen.

Deze twee types van activiteiten moeten strikt gescheiden beheerd worden in zogenaamde gescheiden vermogens. Bijgevolg hebben deze twee activiteiten elk hun eigen boekhouding.

Het eerste vermogen omvat de activiteiten die als natuurlijke persoon uitgeoefend worden: het Sociaal VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), het Gewoon VAPZ, het VAPZNP (Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen actief als Natuurlijk Persoon) ook POZ genoemd (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen) en het gewaarborgd inkomen onderschreven als natuurlijke persoon. Het tweede vermogen, strikt gescheiden van het eerste, bevat de IPT’s (Individuele Pensioentoezegging) voor bedrijfsleiders en de contracten gewaarborgd inkomen onderschreven door vennootschappen ten voordele van de bedrijfsleiders.

1.1. Eerste vermogen: Sociaal VAPZ, VAPZ, VAPZNP en gewaarborgd inkomen onderschreven als natuurlijke persoon

Opvolging financieringsplan en financieringsniveau van de verplichtingen

De financieringsplannen voor de activiteiten vermeld in art 2/1 §1, 2°, a), b), c) en e) van de WIBP, enerzijds voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, in voege sinds 31 december 2012 en anderzijds voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen actief als natuurlijke persoon in voege sinds 27 mei 2018, bepalen de financiering en in het bijzonder de berekeningswijze van de technische voorzieningen.

Het financieringsniveau van de verbintenissen wordt bepaald door de verhouding tussen de verplichtingen en de bezittingen. Afhankelijk van de manier waarop de verbintenissen worden gedefinieerd, bekomt men een verschillend resultaat. Amonis OFP berekent het financieringsniveau van de verbintenissen volgens de begrippen van voorziening op korte en op lange termijn zoals bepaald in de rondzendbrief CBFA_2008_05 van 13 februari 2008.

Conform de rondzendbrief CBFA_2009_13, zijn de verbintenissen waarmee de bezittingen moeten worden vergeleken de verworven reserves en het bedrag bedoeld in artikel 47, alinea 2, van de WAPZ. Deze betreffen de technische voorzieningen op korte termijn, buiten solidariteit (873.810 euro). Volgens deze definitie ligt het financieringsniveau van Amonis OFP op 202,99%.

Rekening houdend met de definitie van de technische provisies op lange termijn (1.473.073 euro), bekomen we, conform het financieringsplan, een financieringsniveau van 120,32%. Dit impliceert een dekking ten belope van 632,8% van de wettelijke solvabiliteitsmarge van 56.590.821 euro. De verplichtingen zijn bijgevolg volledig gefinancierd.

1.1.2. Resultaat en winstdeelname 2023

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de winstdeelname voor het jaar 2023 goed te keuren in toepassing van artikels 3.4 van het Pensioenreglement – Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen en zorgverleners, en van het reglement VAPZNP.


Toekenningscriteria en bedrag van de winstdeelname

De Raad van Bestuur stelt voor om voor het jaar 2023 de winstdeelname als volgt toe te kennen.

 • Aan de aangesloten leden die tegelijk voldoen aan de voorwaarden a) en b) hieronder:

a) die jonger dan 65 jaar of 65 jaar waren op 31/12/2023 en waarvan de pensioenovereenkomst VAPZ/sociaal VAPZ in werking is op 1 juni 2024 (hier inbegrepen de aangeslotenen die hun pensioen op 1 juni 2024 hebben genomen), en

b) waarbij er een bedrag op de VAPZ/ sociaal VAPZ- rekening werd gestort in 2023 of een door het RIZIV bevestigde verwachte betaling werd geboekt in 2023.

– Voor het sociaal VAPZ, een bedrag zodat het totaalrendement over hun gehele individuele rekening in sociaal VAPZ, rekening houdend met de drie generaties basisinterest, minimum 4,5% netto bedraagt, verhoogd met een taks van 9,25%.

– Voor het gewoon VAPZ, een bedrag zodat het totaalrendement over hun individuele rekening in gewoon VAPZ 4,5% netto bedraagt, verhoogd met een taks van 9,25%.

 • Aan de aangesloten leden die tegelijk voldoen aan de voorwaarden a) en b) hieronder:

a) die jonger dan 65 jaar of 65 jaar waren op 31/12/2023 en waarvan de pensioenovereenkomst VAPZNP in werking is op 1 juni 2024 (hier inbegrepen de aangeslotenen die hun pensioen op 1 juni 2024 hebben genomen), en

b) waarbij er een bedrag op de VAPZNPrekening werd gestort in 2023.

– Voor de VAPZNP, een bedrag zodat het totaalrendement over hun individuele rekening in VAPZNP 4,5% netto bedraagt, verhoogd met een taks van 9,25%.

De globale verhoging van de individuele rekeningen naar aanleiding van deze winstdeelname bedraagt bij benadering1 28.918.011 euro. In fair value en inclusief taks, bedraagt deze verhoging 25.372.595 euro. De taks is ten laste van de leden.

1 De winstdeelname wordt toegekend aan de leden die jonger dan 65 of 65 zijn en die actief zijn op de datum van de algemene vergadering, bijgevolg kan het exacte bedrag van de winstdeelname alleen na de algemene vergadering worden berekend.

1.1.3. Verhoging van de lopende pensioenrentes

De Raad van Bestuur stelt voor een verhoging van de lopende pensioenrentes van 4% toe te kennen aan de begunstigden die genieten van een rente op 1 juni 2024, en dit uitsluitend voor begunstigden van rentes ingegaan na 1 januari 1995.

De totale verhoging van de rentes wordt geraamd op 3.583.995 euro en komt ten laste van het solidariteitsfonds als uitkering van de in voege zijnde rentes (art. 1, 4° AR 15/12/2003).

1.2. Tweede vermogen:
IPT en gewaarborgd inkomen in vennootschap

Opvolging financieringsplan en financieringsniveau van de verplichtingen

Het financieringsplan voor de activiteiten vermeld in art. 2/1 §1, 1° b) en c) van de WIBP bepaalt de berekeningswijze van de technische voorzieningen.

Dit financieringsplan bepaalt enerzijds de financiering van de IPT en anderzijds de financiering van het gewaarborgd inkomen met als onderschrijver een vennootschap.

De IPT die aangeboden wordt aan bedrijfsleiders is in essentie een systeem van vaste bijdragen, waarbij de bijdragen worden geïnvesteerd conform een “life cycle” die vastgelegd werd in het financieringsplan.

De dekkingsgraad bedraagt 153,57%. De optionele dekking gewaarborgd inkomen wordt gefinancierd met een afzonderlijke bijkomende bijdrage. De verplichtingen zijn bijgevolg volledig gefinancierd. 1

2. Corporate governance

Amonis past de regels inzake goed beheer toe volgens het best practice-principe en volgens de hoogste standaarden ten opzichte van haar activiteiten.

Het fonds wordt beheerd door de Raad van Bestuur die zich door comités laat bijstaan. Deze comités verlenen adviezen, elk voor hun specifieke domein, en brengen verslag uit over hun activiteiten. Deze comités zijn samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur en externe medewerkers. Deze laatsten zijn ofwel leden van de Algemene Vergadering, ofwel externe experten.

Het Asset Allocation Comité informeert en geeft advies over de verschillende aspecten van het vermogensbeheer: investeringsstrategie en financieel risicobeheer.

Samenstelling van het Asset Allocation Comité in 2023:

Voorzitter: Dhr. P. Kolh
Leden: Dhr. D. Bernard, Dhr. M. Cartiaux, Mevr. A. Dieleman, Dhr. J. Gras, Mevr. R. Lamock, Mr S.Y Oshimi, Mevr. L. Zwaenepoel
Experten: Dhr. T. Goodworth, Dhr. J. Longeval.

Het Risicocomité analyseert risico’s op financieel niveau, op operationeel niveau en op actuarieel niveau. Dit comité houdt zich specifiek bezig met de methodologie op het gebied van reservering, dekkingen, herverzekering, basisinterest en winstdeelname. Het risicocomité bereidt ook het financieringsplan en de verklaring inzake beleggingsprincipes voor.

Samenstelling van het Risicocomité in 2023

Samenstelling van het Risicocomité in 2023: Voorzitter: Dhr. P. Bruynooghe
Leden: Mevr. R. Lamock, Dhr. T. Lemense, Dhr. K. Maelegheer, Mevr. M. Weyns, Mevr. L. Zwaenepoel
Expert: Dhr. W. Duron, Mevr. K. Everaert, Dhr. E. Jans, Mevr. V. Nicolaï

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij voor de opvolging van de financiële informatie, de interne controle en het auditproces.

Samenstelling van het Auditcomité in 2023

Samenstelling van het Auditcomité in 2023: Voorzitter: Dhr. S. Yoshimi
Leden: Dhr. H. Demirkapu, Dhr. J. Gras, Dhr. C. Hermans, Mevr. F. Hut, Dhr. P. Kolh.
Expert: Dhr. L.Van Steenberge

Het Benoemings- en Vergoedingscomité adviseert de Raad van bestuur over de vernieuwing van mandaten, de benoeming, de vergoeding en de evaluatie van de leden van de Raad van Bestuur, van de comités, van de Algemene Vergadering, evenals van de externe experten en het management.

Samenstelling van het Benoemings- en Vergoedingscomité in 2023

Samenstelling van het Benoemingsen Vergoedingscomité in 2023:
Voorzitter: Mevr. F.Hut
Leden: Dhr. P. Bruynooghe, Mevr. A. Huberlant, Dhr. T. Lemense, Dhr. M. Rutten.

3. Vergoedingspolitiek

Een vergoedingspolitiek specifieert de vergoedingsprincipes voor bepaalde categorieën van personen die actief zijn binnen de IBP, evenals de genomen maatregelen inzake risicobeheer, om tegemoet te komen aan de belangen van de betrokkenen, van Amonis en van haar stakeholders. Ingevolge de inwerkingtreding van artikel 5 van de Europese verordening 2019/2088 van 27/11/2019 betreffende de informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, houdt dit beleid geen rekening met de risico’s op het gebied van duurzaamheid. De beloningscriteria zijn immers niet gekoppeld aan de ESG-criteria opgesteld door Amonis en aan duurzaamheidsrisico’s.

De Raad van Bestuur, bijgestaan door het Benoemings- en Vergoedingscomité, keurt de vergoeding van deze categorieën goed op basis van de algemene beginselen die in het vergoedingsbeleid zijn opgenomen. De vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de AV bekrachtigd.

De vergoedingspolitiek heeft betrekking op volgende categorieën van personen.

De leden van de Algemene Vergadering (AV)

De leden van de Raad van Bestuur (RvB)

De verantwoordelijken van de sleutelfuncties

 • de functie van interne auditor, uitgeofend door het bureau Callens, Pirenne, Theunissen & Co;
 • de functie van risicobeheer, uitgeoefend door het bureau Everaert Actuaries (Verex);
 • de actuariële functie, uitgeoefend door het bureau Everaert Actuaries en het bureau Nicolaï & Partners;
 • de compliance functie, uitgeoefend door Mevr. E. Henkens.

Personeelsleden waarvan de functie een aanzienlijke invloed heeft op het risicoprofiel van Amonis
De Chief Executive Officer, de Chief Financial Officer, de Chief Operations Officer, de Chief Sales Officer en de Financial Controller.

Vergoeding leden van de AV
De leden van de AV worden vergoed via zitpenningen. Een totaal van 51.150 euro werd in 2023 gestort.

Vergoeding leden van de RvB
Verschillende categorieën worden voorzien in functie van de mandaten van de leden van de RvB in één of meerdere comités. Hun globale remuneratie bedraagt 299.000 euro. De vergoeding van de leden van de RvB werd als volgt aangepast vanaf het 2de semester 2023:

 • Categorie 1: 1 bestuurder, voorzitter van de RvB. De vergoeding bedraagt 50.000 euro.
 • Categorie 2: 2 gewone bestuurders. De vergoeding bedraagt 32.000 euro.
 • Categorie 3: 1 bestuurder met ook een vergoed bestuurdersmandaat in Amonis bevek. De vergoeding bedraagt 12.000 euro.
 • Categorie 4: 4 bestuurders die tegelijk voorzitter zijn van een comité of een bijzondere opdracht vervullen (Vicevoorzitter, schatbewaarder, secretaris). De vergoeding bedraagt 38.000 euro per persoon.
 • Categorie 5: 1 bestuurder die tegelijk voorzitter is van een comité of een bijzondere opdracht vervult (Vicevoorzitter, schatbewaarder, secretaris) en dit samen met een vergoed bestuurdersmandaat in Amonis bevek. De vergoeding bedraagt 18.000 euro.

De globale vergoeding van de 8 leden van de Algemene Vergadering in de comités bedraagt 35.262,50 euro.

4. Bezoldiging van de commissaris

De bezoldiging van de commissaris bedraagt voor 2023: 34.000 euro excl. BTW.

De bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris bedraagt voor 2023: 0 euro excl. BTW.

Andere controleopdrachten: 0 euro.

Belastingadviesopdrachten: 0 euro.

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten: 0 euro.

5. Belangrijke gebeurtenissen na het afsluiten van het boekjaar

Op dit moment is er geen gebeurtenis na de afsluiting van het boekjaar 2023 te melden.

6. Toekomstige gebeurtenissen

Er is geen gebeurtenis te melden die zich waarschijnlijk in de nabije toekomst zal voordoen.

Version FR