Verslag van de directie

Financiële directie

Financiële strategie

Amonis heeft 2018 afgesloten met een financieel nettorendement van -2,14 %. Dit rendement is berekend op het geheel van de investeringen en na afhouding van alle financiële kosten (transactiekosten, kosten van depothoudende bank en diverse financiële diensten). De gemiddelde prestatie van Amonis sinds 1995 is gelijk aan 6,60 % en blijft boven deze van haar referentie-index.

De financiële strategie van Amonis berust op een adequate weging van de verschillende activaklassen, een optimale diversifiëring van de portefeuille over de verschillende wereldmarkten en een actief beheersbeleid. Bij een actief beheer selecteren de beheerders zelf de effecten van de portefeuille die hen werd toevertrouwd. De beleggingen zijn eveneens gesegmenteerd in functie van de duur van de verbintenissen.

Het ITD-rendement (Inception-To-Date) blijft boven de benchmark van het strategisch investeringsplan of de strategische asset allocatie (SAA), met een gelijkaardig risiconiveau, zoals berekend door middel van de standaarddeviatie.

Amonis OFP belegt een groot deel van de activa in deelbewijzen van de bevek Amonis nv, openbare bevek naar Belgisch recht. De activa zijn verdeeld over de verschillende compartimenten van de bevek, volgens de SAA bepaald door de OFP.

De reserves voor de verplichtingen voor de laatste 10 jaar voor pensioenleeftijd en de verplichtingen die oprenten aan 3,75% en 4,75% worden belegd in de portefeuille LDI-composite. De cashflow van deze verplichtingen is gedekt door staatsobligaties met hoge kredietwaardigheid. Hierdoor hebben renteschommelingen geen impact op deze verplichtingen. De omvang van de LDI bedroeg op 31/12/2018 ongeveer 59% van de beleggingsportefeuille en behaalde een rendement van 0,3%.

Benchmark rendement en risiconiveau
Jaarlijks
rendement ITD
Jaarlijks risiconiveau ITD
(gemeten met de standaarddeviatie)
Amonis OFP6,60%11,75%
Benchmark SAA6,20%11,44%

Gebruik van afgeleide financiële instrumenten

Amonis OFP houdt posities aan in afgeleide financiële instrumenten. We maken hier een onderscheid tussen de rechtstreekse strategische of continue indekking via derivaten, de rechtstreekse tactische of tijdelijke indekking via derivaten, en een mogelijke onrechtstreekse blootstelling aan derivaten via onderliggende beleggingen.

Gebruik van effectenleningen

Amonis maakt geen gebruik van effectenleningen.

Rechtstreekse strategische derivatenposities

De strategische indekking via derivaten wordt momenteel uitsluitend gebruikt ter indekking van de wisselkoersrisco’s in de portefeuille. De verplichtingen van Amonis zijn uitgedrukt in euro. De pensioeninstelling belegt een gedeelte van haar dekkingswaarden in effecten die niet in euro zijn. Hierdoor is er een afwijking met de verplichtingen, waardoor er een wisselkoersrisico ontstaat. Dit wisselkoersrisico wordt apart door Amonis beheerd. Bij dit beheer onderscheiden we 2 delen: het wisselkoersrisico van de beleggingen van de Growth-portefeuille en het wisselkoers- risico van de beleggingen van de LDI-portefeuille.

Voor de Growth-portefeuille heeft Amonis OFP geopteerd voor een actief beheer van het wissel- koersrisico. In 2017 heeft Amonis AG Bisset en State Street Global Advisors geëvalueerd, de twee beheerders die elk 50% van het risico beheerden. Deze evaluatie gaf aanleiding tot de vervanging van State Street door JP Morgan Asset Management en tot het aanstellen van een derde beheerder van het wisselkoersrisico in maart 2018: Mesirow Financial. Van juli 2017 tot 1 maart 2018 beheerde AG Bisset 2/3 van de posities en JP Morgan 1/3. Vanaf 1 maart 2018 beheren de 3 beheerders elk een identiek bedrag van deze posities, dus elk beheert 1/3 van het risico. Werken met 3 beheerders laat toe om te beantwoorden aan een dubbel objectief. Enerzijds zijn de beheersmethoden gediversifieerd omdat elke beheerder werkt volgens zijn eigen aanpak. Anderzijds laat de vergelijking van de 3 beheerders toe om hun prestaties te vergelijken. Het wisselkoersrisicobeheer wordt gedaan met termijncontracten op wisselkoersen met betrekking tot de verschillende munten die deel uitmaken van de Growth-portefeuille.

Sinds 1 maart 2018 wordt het valutarisico van de beleggingen in de LDI-portefeuille passief voor 100% afgedekt door de drie hierboven genoemde beheerders. Drie beheerders combineren om een passieve dekking te realiseren heeft enkel zin indien de beheerders de mogelijkheid hebben om een actieve indekkingspolitiek te gebruiken voor de LDI-portefeuille, en dit door de mogelijke opheffing van de passieve hedges door middel van tegengestelde termijncontracten. De verliezen en opbrengsten van deze tactische overlay worden afgerekend in de gescheiden deviezenportefeuille, welke een onderdeel uitmaakt van de Growth-portefeuille.

Onrechtstreekse derivatenposities

Een indirect gebruik van diverse financiële derivaten is mogelijk door middel van investeringen in grondstoffen en alternatieve beleggingen. Het gaat over derivaten aanwezig op het niveau van het onderliggende fonds en niet op het niveau van Amonis OFP (geen enkele directe investering in derivaten). Het merendeel van de derivaten worden gebruikt om bepaalde posities in te dekken. Bij investeringen in grondstoffen laten swaps bijvoorbeeld toe om het risico van een fysieke levering van aangekochte grondstoffen te vermijden.

Bij hedge funds worden derivaten (meer bepaald opties en swaps) gebruikt om specifieke posities te handhaven en in te dekken. 

Risicobeheer

De risico’s binnen Amonis worden onderverdeeld in volgende categorieën:

  • de pensioenprestaties:
    • tijdens de spaarperiode: investeringsrisico (volatiliteit van de beleggingen);
    • na pensionering: lijfrentes (levensverwachting).
  • de solidariteitsprestaties (overlijden, invaliditeit en afhankelijkheid);
  • het gewaarborgd inkomen (invaliditeit).

Interne provisies

Om deze risico’s te kunnen dekken, legt Amonis bepaalde technische voorzieningen aan (die aan alle verplichtingen beantwoorden). Deze politiek van reservering wordt beschreven in het financieringsplan. Bijkomend legt de prudentiële wetgeving het aanleggen van een wettelijke solvabiliteitsmarge op.

Het rendementsrisico is, gezien de verplichtingenstructuur van Amonis (waaronder de oude 4,75%- en 3,75%-verplichtingen), het grootste risico voor het financiële evenwicht van de instelling. Er wordt veel belang gehecht aan het beheersen van dit risico. Amonis hanteert hiervoor een tweeledig systeem. Een deel van het rendementsrisico wordt zo goed mogelijk afgedekt middels een LDI-portefeuille (Liability Driven Investments).

Herverzekering

Vanaf 30/12/2013 wordt de volledige herverzekering afgesloten bij Scor Global Life. Er zijn twee herverzekeringscontracten afgesloten. Een quote-part herverzekering dekt voor 100% de overlijdensrisico’s en het ten laste nemen van de pensioenbijdrage bij invaliditeit gedekt door het solidariteitsfonds. Een tweede contract dekt voor 100% de risico’s in gewaarborgd inkomen. De herverzekeringsstructuur van het gewaarborgd inkomen blijft ongewijzigd ten opzichte van 2017.

Kostenbeheer

Het handhaven van een gezond kostenbeheer leidt tot een stabiel budget. In vergelijking met het beheerde vermogen, bedragen de operationele kosten 0,43%.

Operationele kosten

Het overgrote deel van de jaarlijkse kosten (ongeveer 82%) dekken de kosten voor het operationele beheer van de pensioeninstelling: lonen van de medewerkers, informatica-infrastructuur en kosten voor diverse externe diensten. Verder onderscheiden we hierin nog de kosten van de bestuursorganen (8%) en de communicatie- en marketingkosten (10%).

Door de steeds toenemende rapporteringsvereisten naar verschillende instellingen en de steeds veranderende wetgeving dreigen de kosten in de toekomst toe te nemen. Hoewel Amonis alles in het werk stelt om hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan, zal de stijging niet voorkomen kunnen worden.

Sociale, ethische en milieu-aspecten (ESG)

Sinds 2001 investeert Amonis OFP een groot deel van haar activa in de Amonis bevek NV. Via haar vertegenwoordiging in de bevek begeeft Amonis OFP zich op het terrein van het duurzaam beleggen. De problematiek is echter complex en de definitie van ethisch en duurzaam beleggen is niet altijd exhaustief.

Op basis van een lijst van verboden acties en obligaties, sluit Amonis bevek investeringen uit in tabakproducerende bedrijven of in bedrijven betrokken bij de productie van anti-persoonsmijnen, cluster ammunitie en wapens met verarmd uranium.

Bij de selectie van overheidsobligaties wordt rekening gehouden met de ratificatie van het nietproliferatieverdrag en de conventie met betrekking tot chemische wapens, de democratie- index en de corruptie-perceptie-index

In 2018 heeft Amonis de ontwikkeling van haar ESG-politiek verdergezet. Na een grondige analyse van de mogelijkheden op de markt en van de studies van de actuele praktijken, hebben we bepaalde principes gedefinieerd die de komende jaren zullen geïmplementeerd worden.

De ESG-politiek zal geleidelijk aan ingevoerd worden. Eind 2018 voldeed bijna 85% van de portefeuille aan het ESG-beleid. Ondanks de inspanningen in de financiële sector blijft er een gebrek aan standaardisatie van beschikbare ESG-gegevens. Omdat sommige criteria als subjectief kunnen geëvalueerd worden, zal de toepassing van de ESG-politiek gebeuren volgens het “best effort” principe.

ESG-beleid

Uitsluiting op basis van product
Aandelen en obligaties van tabaksbedrijven alsook van bedrijven die zich bezighouden met de productie van antipersoonsmijnen, clusterbommen, wapens met verarmd uranium en kernwapens.

Uitsluiting op basis van het productieproces
Bedrijven die directe en onherstelbare schade aan het milieu aanrichten, ondernemingen die voor de vervaardiging van cosmetica dierproeven gebruiken en ondernemingen waarbij de omzet voor meer dan 30 % resulteert uit het gebruik van fossiele brandstoffen.

Uitsluiting op basis van goed gedrag en zeden
Ondernemingen die herhaaldelijk de principes van UN Global Compact schenden. We sluiten eveneens de staatsobligaties uit van landen die de volgende internationale conventies en convenanten niet hebben geratificeerd: de conventie over het verbod op chemische wapens, het non-pro leratieverdrag over het bezit van nucleaire wapens, de akkoorden met betrekking tot de rechten van de mens en de 8 conventies met betrekking tot de internationale werknormen.

Een selectie vindt eveneens plaats door de portefeuillebeheerders zelf. Zij hebben als richtlijn om de inspanningen van de ondernemingen te volgen en te onderhandelen over hun inzet om beter te voldoen aan het ESG.

Operationele directie

2018 heeft zich bewezen als een jaar van continuïteit. Continuïteit in de implementatie van regelgeving en continuïteit in de uitbreiding van onze diensten.

Onze operationele ploeg beheert vanaf nu vijf groepen van producten: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), de Individuele Pensioen Toezegging (IPT) en Groepsverzekering, de Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen (POZ), het Gewaarborgd Inkomen en de Sociale Voordelen RIZIV. Elk van deze domeinen wordt gedragen door een Product Manager met als missie om de volledige evolutie in zijn of haar domein te volgen, alsook door drie medewerkers die meer transversaal zijn georiënteerd voor de functies van controle, service en coördinatie.

De operationele uitdagingen die ons in 2018 hebben beziggehouden situeren zich in vier domeinen: het beheer van gegevens en informatie, de adequaatheid tussen operationeel productmanagement en de dienstverlening aan de leden, de evolutie van de instrumenten voor het beheer, en ten slotte de medewerkers.

Het beheer van onze gegevens, onder impuls van de GDPR en Sigedis

Het inwerking treden van de GDPR, de algemene verordening rond de persoonlijke gegevens, heeft een hele reeks evoluties opgestart over het beheer van gegevens van leden en toekomstige leden door Amonis. Hiervoor is het nodig om onze databases en bijhorende procedures te versterken, enerzijds om het juiste beheer ervan te waarborgen en anderzijds om de vele rechten te ondersteunen die personen die met Amonis in contact komen kunnen uitoefenen.

De gegevensstroom die ter controle wordt uitgewisseld met de overheid en andere controle-instellingen, wordt steeds groter. Of het nu gaat over rapporteringsverplichtingen of over gegevens die rechtstreeks moeten worden ingevoegd in onze operationele informatieketen. Zo zijn er bijvoorbeeld de gegevens komende van Sigedis, de parastatale instelling die onder meer de gegevensbank 2de Pijler beheert en die betrekking hebben op de pensionering, de overlijdensdata, de domicilie-adressen en de socio-professionele situatie. Het jaar 2018 was eerder moeilijk, met soms weinig precieze officiële gegevens die moesten verbeterd worden.

Evolutie in het beheer van onze producten en diensten

Ook op het niveau van onze producten en diensten zijn de uitdagingen niet achterwege gebleven.

Wat betreft de sociale voordelen RIZIV werd 2018 gekenmerkt door de maatregelen die werden genomen voor het beheer van de dubbele cohorte artsen, het verderzetten van het beheer van het activiteitenplafond, de maatregelen voor het uniformiseren en automatiseren via MyRiziv, alsook andere initiatieven van het RIZIV.

Het grote aantal leden die hun (wettelijk en) aanvullend pensioen opnemen, houdt een stijging in van het aantal pensioenuitkeringen voor Amonis, net zoals de uitbetaling van de “tweede uitkeringen”, opgebouwd met de sociale voordelen die nog niet beschikbaar waren op het moment van de eerste uitbetaling.

We hebben een beheersysteem uitgewerkt voor ons nieuw pensioenproduct, de Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen Natuurlijke Personen, gelanceerd in 2018.

Het beheer van Gewaarborgd Inkomen bleef stabiel in 2018. Een groot project werd met succes beëindigd: de afstemming van het einde van de waarborgperiode in arbeidsongeschiktheid met de pensionering, met inbegrip van de versoepeling van de medische formaliteiten in het voordeel van de leden, en met inachtneming van de eisen van onze Herverzekeraar.

Wat het productaanbod van onze partners betreft, zoals de verzekering beroepsaansprakelijkheid of de hospitalisatieverzekering, hebben wij de bescherming van onze leden versterkt door ervoor te zorgen dat de reglementaire bepalingen betreffende de distributie van verzekeringsproducten steeds beter worden toegepast.

Onze beheerinstrumenten in volle verandering

Deze operationele uitdagingen vereisen een voortdurende aanpassing van onze managementtools aan de evolutie van de technologie. Het digitaliseringsproces is versneld en we hebben ons in 2018 voorbereid op deze vernieuwing

Klein in aantal maar sterk in kwaliteit

De medewerkers van het team Operations zijn elk gespecialiseerd in hun vakgebied. De productmanagers vormen de ruggengraat van onze operationele organisatie.

In 2018 hebben we bijzondere aandacht besteed aan opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee kunnen we de uitdagingen blijven aangaan.

Commerciële directie

2018 was een jaar waarin veel acties werden ondernomen. Voortgaande op het proces dat startte in 2017, hebben we onze communicatie met steeds preciezere zorg behandeld. De juiste boodschap versturen op het juiste moment via het juiste kanaal vraagt om een toenemende personalisatie zodat de geleverde boodschap heel specifiek is aangepast aan het profiel van de bestemmeling. Gevolg: het volume van boodschappen via verschillende kanalen stijgt.

We verzorgen ook de vorm omdat we er ons bewust van zijn dat deze boodschappen voor een belangrijk deel van onze leden, de etalage is van onze organisatie.

We hebben ons ook toegelegd op volgende grote projecten.

Viering van 50 jaar Amonis

Amonis bestaat sinds 2017 50 jaar. Een belangrijke verjaardag die tegelijkertijd getuigt van de kwaliteit van de producten en van de dienstverlening die we bieden en van de know-how van onze ploeg.

Viering van 50 jaar Amonis

De feestelijkheden zijn gestart eind 2017 met een grote wedstrijd voor al onze leden en waarbij 100 Apple-watches werden verloot.

In januari en februari 2018 hebben we 5 regionale VIP-diners georganiseerd in verschillende musea voor moderne kunst die symbool stonden voor het moderne en hedendaagse karakter van Amonis. Deze verjaardag was een uitgelezen kans om het thema “ambassadeurs” voor te stellen. Resoluut gericht naar de toekomst, wenst Amonis haar leden te betrekken bij haar aanpak om een netwerk van ambassadeurs op te zetten die bereid zijn hun ervaring met Amonis en de kwaliteit van onze dienstverlening te delen met jongeren.

We hebben dit “ambassadeur”-programma gedurende het hele jaar 2018 verder opgevolgd, en het blijft actueel voor 2019. Wie kan beter de toekomstige leden overtuigen dan overtuigde leden?

Campagne “jong afgestudeerden”

Om het even welk beroep ze uitoefenen, jonge afgestudeerden hebben behoefte aan concrete informatie over alle administratieve aspecten die verband houden met het begin van hun beroepsloopbaan. Deze periode is de eerste fase in onze gepersonaliseerde aanpak van de Life Cycle, en we zorgen ervoor dat we deze jongeren zo goed en objectief mogelijk informeren over hun eigen behoeften, waarvan ze zich niet altijd bewust zijn.

concrete informatie

Voor deze campagne 2018 hebben we nieuw presentatiemateriaal gebruikt, intens voorbereid eind 2017. Nieuwe presentatie, ludieke video’s, nieuwe “tone of voice” aangepast aan een jong publiek en nieuwe verklarende brochures.

De reacties waren enthousiast, zowel van onze medewerkers die dit nieuw materiaal hebben gebruikt, als van de jong afgestudeerden.

De resultaten, in termen van aantal aansluitingen, spreken voor zich. Aan de start van een (over) belast professioneel leven, hebben deze jongeren nood aan een gestructureerd verhaal, beknopt en duidelijk.

Jonge gediplomeerde artsen: dubbele cohorte

Het academisch jaar 2017-2018 werd in geneeskunde afgesloten met de promotie van zowel de laatste studenten met een cyclus van 7 jaar en de eerste studenten met een cyclus van 6 jaar.

Promotie

Onze teams, zowel extern als intern, hebben hun inspanningen opgevoerd om deze kostbare kans te grijpen. Meer contacten met jaarverantwoordelijken, meer presentaties op campus, meer telefonische contacten en meer individuele bezoeken.

Deze inspanningen werden beloond met een verhoging van 135% van de aansluitingen van jong gediplomeerde artsen.

Digitalisatie

In de huidige context van snelle informatie-uitwisseling en zorg voor een duurzame ontwikkeling, houden we de digitalisatie centraal in onze prioriteiten. Dit stapsgewijze proces, dat rekening houdt met al onze leden, zal ons toelaten om nog beter onze boodschappen te personaliseren.

We hebben in 2018 gewerkt aan de ontwikkeling van ons nieuw internetplatform.

Nieuw internetplatform

Haar vele functionaliteiten zullen de contacten met onze leden vergemakkelijken dankzij, onder andere, een gepersonaliseerde en beveiligde ruimte waar de aangeslotenen kunnen aanloggen op het geheel van hun persoonlijke gegevens zoals de stand van hun rekening. Vanaf hun computer of smartphone zullen de leden ook kunnen reageren, bijvoorbeeld om een fiscaal attest te downloaden, hun persoonlijke gegevens aan te passen of om een uitbreiding van hun contract aan te vragen.

Dankzij de hoge mate van interactiviteit van MyAmonis zal de tijdsbesparing aanzienlijk zijn, zowel voor onze leden als voor onze organisatie. We voorzien deze tool eind 2019 te lanceren.

Een globalere aanpak

We hebben ook onze “life cycle”-aanpak verder uitgebouwd.
Life Cycle

De producten die wij via onze partners aanbieden, stellen ons in staat om aanwezig te zijn op meer sleutelmomenten in het professionele leven van onze leden. Op die manier geven wij een noodzakelijk antwoord op de vraag van onze leden naar een globaal aanbod dat aan al hun behoeften voldoet.

Dit is mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van nieuwe partnerships, geselecteerd op basis van de beroep-specifieke criteria van onze leden en in overeenstemming met de aanpak en filosofie van Amonis.

Prioriteiten 2019

We blijven in 2019 het concept van globale aanpak verder ontwikkelen. We leggen de laatste hand aan MyAmonis, ons interactieve internetplatform dat we na de vakantie zullen lanceren. Een nieuw Customer Relationship Management (CRM) systeem zal ons in staat stellen om onze communicatie verder te personaliseren en de implementatie van ons steeds belangrijker wordende actieplan te vergemakkelijken.

Tot slot zullen we in de tweede helft van het jaar de verdere modernisering van onze tools voortzetten met een meer diepgaande herziening van onze visuele identiteit

Resultaten

Eerste vermogen

Solidariteit

Een totaal van 7 803 638 € solidariteitsbijdragen werd van de individuele rekeningen afgehouden. Het totaal van de uitkeringen gestort door het fonds — waarvan 747 leden genoten— bedraagt 2 097 517 €. Het geheel van de verrichtingen in 2018 geeft een positief resultaat van 2 116 990 €.

Overlevingspensioen
In december 2018 werden 334 (+5%) maandelijkse overlevingsrentes door het solidariteitsfonds ge financierd voor een totaal van 1 022 794 € (+3%). Ze zijn verdeeld in 6% lijfrentes en 94% vaste termijnrentes. 17 van deze rentes zijn in 2018 gestart. Een bedrag van 497 936 € werd daarvoor voorbehouden en de gemiddelde uitkering bedraagt 29 290 €.

Tenlasteneming van de pensioenbijdrage bij invaliditeit
Het solidariteitsfonds heeft in 2018 de pensioenbijdrage van 180 leden ten laste genomen (+33%). Een totaal bedrag van 750 996 € werd gestort (+35%) voor een gemiddelde bijdrage van 4 172 € (+1,2 %).

Moederschapsvergoedingen
221 leden hebben moederschapsuitkeringen ontvangen (-13,3%). De forfaitaire vergoedingen bedragen 107 095 € (+1,60%), de bijdragen gestort op de individuele rekening 186 171 € (-23%).

De afhankelijkheidsrente
Twaalf gepensioneerde leden hebben een maandelijkse afhankelijkheidsrente voor een totaal bedrag van 11 655 € ontvangen.

Het solidariteitsfonds draagt jaarlijks bij in de werkingskosten van Amonis ten belope van 5% van de solidariteitsbijdragen plus 90 € per beheerd dossier.

Vrij aanvullend pensioen

Aantal aangeslotenen
Op 31 december 2018 telde Amonis 28 784 aangeslotenen verdeeld in 27 537 beroepsactieve leden en 1 247 begunstigden van een pensioen- of overlevingsrente. Ondanks de nieuwe wettelijke bepaling die ons oplegt om de rekeningen af te sluiten voor leden waarvoor de wettelijke pensioendatum door Sigedis werd gecommuniceerd, is het aantal beroepsactieve leden met meer dan 1% gestegen.

Onder de 27 537 beroepsactieve leden zijn er 264 die hun sociale voordelen RIZIV op een tweede contract blijven ontvangen nadat ze hun Amonis-pensioen opnamen.

De opdeling van deze leden volgens beroep, taal, geslacht en regio toont enkele lichte variaties ten opzichte van vorig jaar.

We tellen 1 134 nieuwe aansluitingen. Deze stijging met 40% ten opzichte van 2017, komt onder andere door de dubbele cohorte van pas afgestudeerde artsen (+135% promovendi artsen).

Het aantal heraangesloten leden is ook gestegen: 522 leden (+10%) werden overtuigd om hun stortingen te hervatten via de sociale voordelen RIZIV en/of via persoonlijke bijdragen.

Incasso
In 2018 hebben onze leden een totaal van 78 592 833 € gestort voor hun Vrij Aanvullend Pensioen (Sociaal VAP en Gewoon VAP). 64% van dit bedrag wordt gefinancierd door de sociale voordelen RIZIV, 36% door aftrekbare persoonlijke stortingen. Het incasso in VAP tekende een lichte daling op (-0,93%) in vergelijking met 2017. Dit is een gevolg van de nieuwe wet op de pensioenen waarvan de belangrijkste effecten zich hebben laten voelen in 2017 en jaar per jaar beginnen
te verminderen.

Het sociaal VAP — met solidariteit — blijft de eerste keuze van onze leden. Stortingen in gewoon VAP vertegenwoordigen 1% van het totaal van de persoonlijke stortingen.

De bijdrage tot het dekken van de beheerskost van Amonis is 3% op de gestorte premies.

Rust- en overlevingspensioenen buiten het solidariteitsstelsel
Op 31 december 2018 ontvingen 1 247 begunstigden van een rust- of overlevings- pensioen een maandelijkse rente: 572 lijfrentes (46%) en 675 vastetermijnrentes (54%). 264 van deze leden bleven sparen via een 2de contract door middel van hun sociale voordelen RIZIV.

838 nieuwe pensioenen werden in 2018 opgenomen, 16% minder dan in 2017: 799 rustpensioenen en 39 overlevingspensioenen. Zoals eerder uitgelegd, beginnen de effecten van de wet die de opname van het Amonis- pensioen koppelt aan het wettelijk pensioen te verminderen. Het aantal “verplichte” pensioenopnames daalt.

De nieuw gepensioneerden blijven voorkeur geven aan het kapitaal. Tegelijk merken we een duidelijke verschuiving van de voorkeur naar de 2 types rente. 85,4% van de nieuw gepensioneerden in 2018 hebben voor het kapitaal gekozen, tegen 92% in 2017, 11,8% hebben voor de vastetermijnrente gekozen en 2,8% voor de lijfrente.

Het globaal bedrag van de rust- en overlevingspensioenen (buiten solidariteit) die in 2018 gestort werden, bedraagt 87 119 627 €. Dit totaal is gedaald met 10%, als gevolg van de daling van het aantal opgenomen pensioenen. Dit bedrag omvat zowel de stortingen van kapitaal als de pensioenen opgenomen in maandelijkse rente.

De leden van Amonis nemen gemiddeld hun aanvullend pensioen op de leeftijd van 65 jaar op.

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Aantal aangeslotenen
85 leden hebben in 2018 ingetekend op dit nieuw product.

Incasso
Het globaal bedrag 2018 aan recurrente jaarpremies bedraagt 1 144 791,36 €.

Gewaarborgd inkomen voor fysieke personen

Aantal aangeslotenen
We registreren 4 722 contracten voor 4 216 aangesloten leden. Sommige leden hebben meerdere contracten gewaarborgd inkomen.

Incasso
Het totaal van de bruto ontvangen bijdragen bedraagt 6 074 121 €, hetzij een lichte verhoging ten opzichte van 2017. Een totaal van 5 742 501 € wordt door persoonlijke stortingen gefinancierd (95%). De sociale voordelen RIZIV vertegenwoordigen maar 5% van dit totaal: 329 667 € effectief gestort.

Kosten
De kosten inbegrepen in de premies bedragen 15%.

Uitbetaalde vergoedingen
Voor het geheel van de onderschreven contracten gewaarborgd inkomen door fysieke personen werd een totaalbedrag van 3 834 813 € uitgekeerd aan dag- en bevallingsvergoedingen.

Technisch resultaat
Het technisch resultaat 2018 bedraagt na herverzekering 739 472 €.

Technisch resultaat gewaarborgd inkomen
Overgedragen resultaat na boekjaar 20170,00
Openstaande vorderingen persoonlijke bijdragen22 876,91
Openstaande vorderingen persoonlijke bijdragen (dubieuze debiteurs)9 990,71
Openstaande vorderingen RIZIV35 934,47
Openstaande schulden (te veel betaalde premies)-24 993,81
Ontvangen betalingen bevallingspremies solidariteitsfonds771,40
Te ontvangen brutopremies voor 20189 947 782,93
Taksen-842 260,80
Ontvangen brutopremies in 20189 894 661,69
Taksen-831 060,57
Omzet nettopremies 20189 064 372,52
Betaalde schades invaliditeit-4 912 367,30
Betaalde schades bevallingsvergoeding-771,40
Premievrijstellingen-79 162,48
Tussenkomst herverzekeraar4 835 687,43
Terugname stabiliteitsprovisie herverzekeraar0,00
Gewaarborgde interest op reserves en premies0,00
Interest op depot herverzekeraar0,00
Herverzekeringspremie-6 747 402,67
Saldo2 160 356,10
Wijziging voorziening IBNR0,00
Wijziging voorziening IBNER0,00
Wijziging schadereserve711 291,49
Wijziging vergrijzingsreserve-617 302,74
Wijziging overgangsreserve-2 478,94
Wijziging juridische reserve497 046,22
Bijdrage in de algemene kosten-1 365 828,32
Technisch resultaat 20181 383 083,81
Toewijzing van het nancieel resultaat-143 319,36
Technisch resultaat na toewijzing van het financieel resultaat1 239 764,45
Over te dragen resultaat1 239 764,45

Tweede vermogen

Individuele pensioentoezegging

Aantal aangeslotenen
In 2018 heeft Amonis 5 contracten IPT afgesloten. Op 31 december 2018 telde Amonis een totaal van 51 afgesloten contracten.

Incasso
Het incasso bestaat uit 3 delen:

  • de recurrente jaarpremies bedragen 465 836 €;
  • de éénmalige koopsommen ter financiering van de back-service bedragen 159 541 €;
  • de transfers van sommen overgenomen van andere pensioeninstellingen bedraagt 4 991 €.

Pensioenopname
Vermits de IPT slechts vanaf eind 2015 werd aangeboden aan onze leden, zijn er binnen deze groep nog geen pensioneringen.

Kosten
De beheerskosten bedragen maandelijks 0,125% van de NIV van de onderliggende fondsen en instapkosten van 1% worden afgehouden van elke storting (met uitzondering van overdracht van reserves waarop instapkosten niet van toepassing zijn).

ESG
Deze politiek wordt transversaal toegepast op het geheel van de portefeuille van de bevek. Hoewel het ESG-beleid is geïntegreerd in de Government Bonds portefeuille, is dit nog niet het geval voor de Equity Europe Alpha portefeuille.

Gewaarborgd inkomen in de vennootschap

Aantal aangeslotenen
Er zijn 2 424 contracten afgesloten voor 2 023 leden waarbij een vennootschap een dekking gewaarborgd inkomen onderschrijft.

Incasso
Er werd een bedrag van 3 820 538 € aan brutopremies ontvangen voor het gewaarborgd inkomen van het tweede vermogen.

Kosten
De kosten inbegrepen in de premies bedragen 15%.

Uitbetaalde vergoedingen
Er werd voor 1 078 325 € aan dag-en bevallingsvergoedingen uitbetaald. Dit gewaarborgd inkomen is gelijkaardig herverzekerd als het deel in vermogen 1.

Technisch resultaat
Na herverzekering is het technisch resultaat van dit deel van het gewaarborgd inkomen gelijk aan 500 292 €.

Version FR